Sorag-jogap - takyk keramika

Takyk keramika üçin ýygy-ýygydan soralýan soraglar

Kömek gerek?Soraglaryňyza jogap tapmak üçin goldaw forumlarymyza hökman giriň!

ZhongHui adaty takyk keramiki komponentleri ýa-da takyk keramiki ölçeg öndürip bilermi?

Hawa.Esasan ultra-ýokary takyk keramiki komponentleri öndürýäris.Bizde ösen keramiki materiallaryň köp görnüşi bar: AlO, SiC, SiN ... Sitirlemek üçin suratlaryňyzy bize ibermek üçin hoş geldiňiz.

Näme üçin takyk keramiki ölçemegi saýlamaly?(Takyk keramiki ölçeg gurallarynyň artykmaçlyklary näme?))

Granit, metal we keramika tarapyndan ýasalan takyk ölçeg gurallary bar.CERAMIC MASTER SQUARES mysalyny getirerin.

Keramiki ussat meýdançalar, gurallaryň X, Y we Z oklarynyň perpendikulýarlygyny, inedördülligini we göniligini takyk ölçemek üçin hökmanydyr.Bu keramiki ussat meýdançalar, alýumin oksidi keramiki materiallardan, granitden ýa-da polatdan ýeňil görnüşden ýasalýar.

Keramiki kwadratlar köplenç maşynyň deňleşmesini, derejesini we maşyn kwadratyny barlamak üçin ulanylýar.Kärhanalary tekizlemek we enjamy köpeltmek, bölekleriňizi çydamlylykda saklamak we gowy netijä gelmek üçin möhümdir.Keramiki kwadratlar, soňra granit maşyn kwadratlaryny enjamyň içinde işlemek has aňsat.Olary herekete getirmek üçin kran gerek däl.

Keramiki ölçeg (keramiki hökümdarlar) Aýratynlyklary:

 

  • Giňeldilen kalibrleme ömri

Ajaýyp gatylyk bilen ösen keramiki materiallardan öndürilen bu keramiki ussat meýdançalar granitden ýa-da polatdan has kyn.Indi guralyň maşynyň üstünde we daşynda birnäçe gezek süýşürilmeginden has az köýnegiňiz bolar.

  • Çydamlylygy ýokarlandyrdy

Ösen keramika düýbünden gözenekli we inert däl, şonuň üçin ölçegdäki durnuksyzlyga sebäp boljak çyglylygyň siňdirilmegi ýa-da poslama ýok.Öňdebaryjy keramiki gurallaryň ölçeg üýtgemegi iň az bolup, bu keramiki meýdançalary ýokary çyglylyk we / ýa-da ýokary temperaturaly pollary öndürmek üçin aýratyn gymmatly edýär.

  • Takyklyk

Ölçegler ösen keramiki materiallar bilen yzygiderli takyk, sebäbi keramika üçin termiki giňelme polat ýa-da granit bilen deňeşdirilende gaty pes.

  • Işlemek we götermek aňsat

Poladyň agramynyň ýarysy, granitiň üçden bir bölegi keramiki ölçeg gurallarynyň köpüsini aňsatlyk bilen göterip we dolandyryp biler.Lighteňil we daşamak aňsat.

Bu takyk keramiki ölçeg sargyt etmek üçin ýasalýar, şonuň üçin 10-12 hepde eltip bermegiňizi haýyş edýäris.
Gurşun wagty önümçilik tertibine baglylykda üýtgäp biler.

Takyk keramiki bölekleriň diňe bir bölegini satyn alyp bilerismi?

Hawa, elbetde.Bir bölek gowy.MOQ bir bölek.

Näme üçin ýokary derejeli CMM-ler pyçak şöhlesi we Z oky hökmünde senagat keramikasyny ulanýarlar

Näme üçin ýokary derejeli CMM-ler pyçak şöhlesi we Z oky hökmünde senagat keramikasyny ulanýarlar
EmTemperaturanyň durnuklylygy: "malylylyk giňelişiniň koeffisiýenti" Granit we senagat keramikasynyň ýylylyk giňelme koeffisiýenti alýumin garyndy materiallarynyň 1/4 bölegine we poladyň 1/2 bölegine deňdir.
Termiki ýylylyk utgaşyklygy: Häzirki wagtda alýumin garyndysynyň enjamlary (şöhle we esasy şah), iş paneli esasan granitden ýasalýar;
AntAnti garramagyň durnuklylygy: Alýumin garyndy materialy emele gelensoň, komponentde uly içki stres bar,
☛ "Rigidity / mass ratio" parametri: senagat keramikasy alýumin garyndy materiallaryndan 4 esse köp.: Agny: berklik birmeňzeş bolanda, senagat keramiki agramyň diňe 1/4 bölegine mätäç;
Os Poslama garşylyk: metal däl materiallar asla poslamaýar we içki we daşarky materiallar birmeňzeş (örtülmedik), saklamak aňsat.
Elbetde, senagat keramikasy bilen deňeşdirilende, alýuminiý garyndy material enjamlarynyň oňat dinamiki öndürijiligi berkligi "pida etmek" arkaly alynýar.
Aboveokardaky sebäplerden başga-da, alýuminiý garyndy ekstruziýasy ýaly usullary emele getirmegiň takyklygy taýdan metal däl materiallardan pesdir.

 

Al2O3 Precision Keramika we SIC Precision Keramika arasyndaky tapawut

Al2O3 Precision Keramika we SIC Precision Keramika arasyndaky tapawut

Silikon karbid ýokary tehnologiýaly keramika
Geçmişde käbir kompaniýalar ýokary takyklykly mehaniki gurluşlary talap edýän bölekler üçin alýumin keramikasyny ulanýardylar.In engineenerlerimiz ösen keramiki komponentleri ulanyp, enjamyň işleýşini ýene bir gezek gowulaşdyrdylar we ölçeg maşynyna we beýleki takyk cnc maşynlaryna ilkinji gezek innowasiýa kremniy karbid keramikasyny ulandylar.Şu wagta çenli şuňa meňzeş bölekleriň ululygy ýa-da takyklygy üçin ölçeg maşynlary bu materialy seýrek ulanýarlar.Ak standart keramika bilen deňeşdirilende, gara kremniý karbid keramikasy ýylylyk giňelişiniň takmynan 50%, berkligiň 30% we agramyň 20% peselmegini görkezýär.Polat bilen deňeşdirilende, onuň berkligi iki esse artdy, agramy bolsa ýarym azaldyldy.
Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.Suratyňyzy bize iberip bilersiňiz, size we takyk çözgütleri hödürläris.Biz başga!

"Longaňy-ýakynda kimdir biri mehaniki üýtgewsizligiň öwezini dolmak üçin matematiki usullary ulanmagy teklip etdi. Biziň usulymyz mehaniki takyklygyň çägini barlyşyksyz ýerine ýetirmekdir. Yza galmagyň täsirini ýok etmek üçin tehnologiýany öwrenmegi dowam etdirýäris we kompýuterleri diňe Kömek hökmünde ulanýarys. ulanýan iň soňky ýolumyzdyr.
Bu düşünjäni ulanmagyň iň ýokary takyklygy we iň ideal gaýtalanmagyny üpjün edip biljekdigine ynanýarys.

Başlamaga taýynmy?Mugt nyrh üçin şu gün bize ýüz tutuň!