Takyk keramika Bir bitewi çözgütler

 • Precision Ceramic Gauge

  Takyk keramiki ölçeg

  Metal ölçeýjiler we mermer ölçegler bilen deňeşdirilende, keramiki ölçeýjiler ýokary berklige, ýokary gatylyga, ýokary dykyzlyga, pes ýylylyk giňelmegine we öz agramy sebäpli dörän kiçijik deflýasiýa, ajaýyp aşaga garşylygy bar.Highokary gatylygy we ajaýyp eşik garşylygy bar.Kiçijik ýylylyk giňelme koeffisiýenti sebäpli, temperaturanyň üýtgemeginden döreýän deformasiýa az bolýar we ölçeg gurşawyna aňsat täsir etmeýär.Ultra takyklyk ölçegleri üçin ýokary durnuklylyk iň oňat saýlawdyr.

   

 • Ceramic Square Ruler made by Al2O3

  Al2O3 tarapyndan ýasalan keramiki meýdança hökümdary

  Al2O3 tarapyndan öndürilen keramiki meýdança hökümdary, DIN Standard-a laýyklykda alty sany takyk ýüz bilen.Tekizlik, gönümellik, perpendikulýar we parallelizm 0,001 mm ýetip biler.Keramika meýdançasy has gowy fiziki aýratynlyklara eýedir, uzak wagtlap ýokary takyklygy saklap biler, oňat geýim garşylygy we ýeňil agram.Keramiki ölçeg ösen ölçegdir, şonuň üçin onuň bahasy granit ölçeg we metal ölçeg guralyndan has ýokarydyr.

 • Precision Ceramic Air Bearing (Alumina Oxide Al2O3)

  Takyk keramiki howa göteriji (Alumina Oksid Al2O3)

  Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrýan ululyklary üpjün edip bileris.Islenýän gowşuryş wagtyny we ş.m. öz içine alýan ululyk talaplaryňyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Precision ceramic square ruler

  Takyk keramiki inedördül hökümdar

  “Precision keramiki hökümdarlaryň” işi Granit hökümdaryna meňzeýär.Emma “Precision Ceramic” has gowy we bahasy takyk granit ölçeginden has ýokary.

 • Precision Ceramic Mechanical Components

  Takyk keramiki mehaniki komponentler

  ZHHIMG keramiki ýarymgeçiriji we LCD meýdanlaryny goşmak bilen ähli ugurlarda, ýokary takyklyk we ýokary takyklyk ölçeg we gözleg enjamlary üçin komponent hökmünde kabul edilýär.Takyk maşynlar üçin takyk keramiki komponentleri öndürmek üçin ALO, SIC, SIN… ulanyp bileris.

 • Custom Ceramic air floating ruler

  Custörite keramiki howa ýüzýän hökümdar

  Bu tekizligi we parallelligi barlamak we ölçemek üçin Granit howa ýüzýän hökümdary…

 • Precision Ceramic Straight Ruler – Alumina ceramics Al2O3

  Takyk keramiki göni dolandyryjy - Alumina keramika Al2O3

  Bu ýokary takyklyk bilen keramiki göni gyrasy.Keramiki ölçeg gurallary könelişme çydamly we granit ölçeg gurallaryndan has gowy durnuklylygy sebäpli, ultra-takyk ölçeg meýdanynda enjamlary gurmak we ölçemek üçin keramiki ölçeg gurallary saýlanar.