Sorag-jogap - takyk aýna

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Aýnany gaýtadan işlemegiň artykmaçlyklary näme?

CNC enjamlaşdyrmagyň artykmaçlyklary:
Mümkinçilikler
CNC aýna gaýtadan işlemek bilen, göz öňüne getirip boljak islendik görnüşi diýen ýaly öndürip bileris.Maşyn gurallaryny döretmek üçin CAD faýllaryňyzy ýa-da meýilnamalaryňyzy ulanyp bileris.

SYITYASAT
CNC maşynlarymyz ýokary hilli aýna önümlerini öndürip, bir zady göz öňünde tutup ulanylýar.Millionlarça böleklere yzygiderli çydamlylygy saklaýarlar we öndürijiliginiň peselmejekdigine göz ýetirmek üçin yzygiderli hyzmat edýärler.

ÜPJÜNÇILIK
Maşynlarymyz, dürli bölekleri gaýtadan işlemek üçin zerur bolan gurnama wagtyny we üýtgemesini azaltmak üçin niýetlenendir.Şeýle hem bir wagtyň özünde birnäçe bölekleri gaýtadan işlemek üçin enjamlary ösdürýäris we käbir maşynlar gije-gündiziň dowamynda işleýär.Diýmek, eltip beriş wagtyny yzygiderli düzmek we gaýtadan işlemegi çaltlaşdyrmak üçin ZHHIMG-ä bil baglap bilersiňiz.

2. Aýna önümim üçin haýsy gyranyň iň gowudygyny nädip kesgitlemeli?

ZHongHui intellektual önümçilik topary (ZHHIMG) Aýna topary, içerki aýna ýasamak inersenerlerinden ybarat bolup, önümleri üçin dogry aýna gyrasyny saýlamakda müşderilere hemişe kömek etmäge taýyn.Bu amalyň möhüm elementi, müşderä zerur däl çykdajylardan gaça durmakdyr.

Enjamlarymyz islendik profil üçin aýna gyrasyny şekillendirip biler.Adaty profiller şulary öz içine alýar:
■ Kesmek - Aýna urlanda we şemalladylanda ýiti gyrasy döredilýär.
■ Howpsuzlyk tikişi - Howpsuzlyk bilen örtülen gyrasy, işlemek üçin has ygtybarly we çiplemek ähtimallygy az.
■ Galam - Galam, "C şekilli" diýlip hem atlandyrylýar, radius profilidir.
■ Basgançak - Aýnany jaýyňyza gabat getirmek üçin dodak döredip, ýokarky ýüzüne bir ädim degirilip bilner.
■ Dubly burç - Aýna paneliň burçlary ýitiligi we şikesleri azaltmak üçin birneme tekizlenýär.
■ Tekiz ýer - Gyralary ýer tekiz we gyralary burçly.
Ar Arris bilen tekiz - Gyralar ýer tekiz we her gyra burçuna ýeňil kelleler goşulýar.
■ Kesilen - böleklere goşmaça ýüzler berýän stakanyň üstüne goşmaça gyralar goýulyp bilner.Kelläniň burçy we ululygy siziň spesifikasiýaňyza degişlidir.
■ Kombinirlenen profil - Käbir taslamalarda gyralaryň işleriniň utgaşdyrylmagyny talap edip biler (Aýna ýasaýjy ilki bilen aýna bölejigini tekiz aýna kagyzdan kesse, netijede elmydama gödek, ýiti we howply gyralar bolar. Cat-i Glass üweýär we ýuwýar. olary dolandyrmak, kesmegi azaltmak, gurluş bitewiligini ýokarlandyrmak we daşky görnüşini ýokarlandyrmak üçin bu çig bölekleriň gyralary.);kömek üçin ZHHIMG aýna toparynyň agzasy bilen habarlaşyň.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?