Önümler we çözgütler

 • Precision Granite Tri Square Ruler

  Takyk Granit Tri meýdançasynyň dolandyryjysy

  Adaty senagat tendensiýalaryndan öňe geçip, ýokary hilli takyk granit üçburç kwadrat öndürmäge çalyşýarys.Iň oňat Jinan gara granitini çig mal hökmünde ulanyp, takyk granit üçburç kwadrat, işlenip düzülen komponentleriň spektr maglumatlarynyň üç koordinatasyny (ýagny X, Y we Z oky) barlamak üçin iň oňat ulanylýar.“Granite Tri Square Ruler” -iň işi “Granite Square Ruler” -e meňzeýär.Maşyn guralyna we maşyn öndürýän ulanyja dogry burç barlagyny geçirmäge we böleklere / iş böleklerine ýazmaga we bölekleriň perpendikulýar ölçemegine kömek edip biler.

 • Precision Granite for Semiconductor

  Ondarymgeçiriji üçin takyk granit

  Bu ýarymgeçiriji enjamlar üçin “Granit” enjamy.Müşderileriň çyzgylaryna laýyklykda Granit bazasy we gantry, fotoelektrik, ýarymgeçiriji, panel senagaty we maşyn senagatynda awtomatlaşdyryş enjamlary üçin gurluş bölekleri öndürip bileris.

 • Granite Bridge

  Granit köprüsi

  Granit köprüsi mehaniki köpri öndürmek üçin granit ulanmagy aňladýar.Adaty maşyn köprüleri metaldan ýa-da demirden ýasalýar.Granit köprüleri metal maşyn köprüsinden has gowy fiziki aýratynlyklara eýe.

 • Coordinate Measuring Machine Granite Components

  Ölçeg maşynynyň granit komponentlerini utgaşdyrmak

  CMM Granit Base, gara granitden ýasalan we takyk ýüzleri hödürleýän koordinat ölçeg maşynynyň bir bölegidir.ZhongHui, koordinat ölçeg maşynlary üçin ýöriteleşdirilen granit bazasyny öndürip biler.

 • Granite Components

  Granit komponentleri

  Granit komponentleri Gara Granit tarapyndan ýasalýar.Mehaniki komponentler granitiň has gowy fiziki aýratynlyklary sebäpli metalyň ýerine granit bilen ýasalýar.Granit komponentleri müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Metal goýmalar, 304 poslamaýan polatdan peýdalanyp, hil ülňülerine laýyklykda kompaniýamyz tarapyndan öndürilýär.Customörite öndürilen önümler müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.ZhongHui IM granit komponentleri üçin çäkli element derňewini edip biler we müşderilere önüm dizaýn etmäge kömek edip biler.

 • Granite Machine Base for Glass Precision Engraving Machine

  Aýna takyk oýma maşynlary üçin granit maşyn bazasy

  Aýna takyk oýma maşynlary üçin granit maşyn bazasy, dykyzlygy 3050kg / m3 bolan Gara Granit tarapyndan öndürilýär.Granit maşyn bazasy ultra-ýokary işleýiş takyklygyny 0,001 um (tekizlik, gönilik, parallelizm, perpendikulýar) hödürläp biler.Metal Machine bazasy hemişe ýokary takyklygy saklap bilmeýär.Temperatura we çyglylyk metal maşyn düşeginiň takyklygyna gaty aňsat täsir edip biler.

 • CNC Granite Machine Base

  CNC Granit maşyn bazasy

  Beýleki granit üpjün edijileriniň köpüsi diňe granitde işleýär, şonuň üçin ähli zerurlyklaryňyzy granit bilen çözmäge synanyşýarlar.Granit ZHONGHUI IM-de esasy materialymyz bolsa-da, özboluşly zerurlyklaryňyzy çözmek üçin mineral guýma, gözenekli ýa-da dykyz keramika, metal, uhpc, aýna ... ýaly köp sanly materialy ulanmaga başladyk. In engineenerlerimiz siziň bilen işleşer anketaňyz üçin iň amatly material.

   

 • Mineral Casting Machine Base

  Mineral guýma maşyn bazasy

  Mineral guýmalarymyz ýokary yrgyldy siňdirişi, ajaýyp ýylylyk durnuklylygy, özüne çekiji önümçilik tygşytlylygy, ýokary takyklygy, gysga gurşun wagty, gowy himiki, sowadyjy we ýag çydamly we iň bäsdeşlik bahasy bilen.

 • Precision Ceramic Gauge

  Takyk keramiki ölçeg

  Metal ölçeýjiler we mermer ölçegler bilen deňeşdirilende, keramiki ölçeýjiler ýokary berklige, ýokary gatylyga, ýokary dykyzlyga, pes ýylylyk giňelmegine we öz agramy sebäpli dörän kiçijik deflýasiýa, ajaýyp aşaga garşylygy bar.Highokary gatylygy we ajaýyp eşik garşylygy bar.Kiçijik ýylylyk giňelme koeffisiýenti sebäpli, temperaturanyň üýtgemeginden döreýän deformasiýa az bolýar we ölçeg gurşawyna aňsat täsir etmeýär.Ultra takyklyk ölçegleri üçin ýokary durnuklylyk iň oňat saýlawdyr.

   

 • Granite Straight Ruler H Type

  Granit göni dolandyryjy H görnüşi

  “Granit Straight Ruler” takyk enjamda relsleri ýa-da top nurbatlaryny ýygnanda tekizligi ölçemek üçin ulanylýar.

  Bu granit gönüden-göni hökümdar görnüşi, ajaýyp fiziki aýratynlyklary bolan gara Jinan Granit tarapyndan ýasalýar.

 • Granite Rectangle Square Ruler with 0.001mm precision

  0.001 mm takyklyk bilen Granit gönüburçly meýdanyň dolandyryjysy

  Granit kwadrat hökümdar, esasan bölekleriň tekizligini barlamak üçin gara granitden ýasalýar.Granit geýjileri senagat barlagynda ulanylýan esasy enjam bolup, gurallary, takyk gurallary, mehaniki bölekleri we ýokary takyklygy ölçemek üçin amatlydyr.

 • Granite Angle Plate with Grade 00 Precision According to DIN, GB, JJS, ASME Standard

  DIN, GB, JJS, ASME standartyna görä 00-njy derejeli takyklyk bilen granit burçly plastinka

  Granit burç plastinka, bu granit ölçeg guraly gara tebigat granitinden ýasalýar.

  Granit ölçeg gurallary metrologiýada kalibrleme guraly hökmünde ulanylýar.

123456Indiki>>> 1/8 sahypa