Metal ölçeg

 • Optic Vibration Insulated Table

  Optiki wibrasiýa izolýasiýa tablisasy

  Häzirki zaman ylmy jemgyýetinde geçirilen ylmy synaglar has takyk hasaplamalary we ölçegleri talap edýär.Şonuň üçin daşarky gurşawdan we päsgelçiliklerden has izolirlenip bilinýän enjam, synagyň netijelerini ölçemek üçin örän möhümdir.Dürli optiki komponentleri we mikroskop şekillendiriş enjamlaryny we ş.m. düzedip biler. Optiki synag platformasy hem ylmy gözleg synaglarynda hökmany önüme öwrüldi.

 • Precision Cast Iron Surface Plate

  Takyk guýma demir üstki plastinka

  Döküm demir T örtülen plastinka, esasan, iş bölegini goramak üçin ulanylýan senagat ölçeg guralydyr.Oturylyşyk işgärleri ony enjamlary düzetmek, gurnamak we goldamak üçin ulanýarlar.

 • Precision Gauge Block

  Takyk ölçeg bloky

  Ölçeg bloklary (ölçeýji bloklar, ansohansson ölçeýjileri, süýşüriji ölçegler ýa-da Jo bloklary diýlip hem atlandyrylýar) takyk uzynlygy öndürmek üçin ulgamdyr.Aýry-aýry ölçeg bloklary takyk ýere düşen we belli bir galyňlyga çyzylan metal ýa-da keramiki blokdyr.Ölçeg bloklary standart uzynlyklar bilen bloklaryň toplumyna girýär.Ulanylanda, islenýän uzynlygy (ýa-da beýikligi) düzmek üçin bloklar ýerleşdirilýär.