Granit ýygnagy

 • Driving Motion Granite Base

  Sürüji hereket Granit bazasy

  Sürüji hereketi üçin granit bazasy, ýokary iş takyklygy 0.005μm bolan Jinan Black Granite tarapyndan öndürilýär.Köp takyklyk maşynlary takyk granit takyk çyzykly motor ulgamyny talap edýär.Sürüjilik hereketleri üçin ýörite granit bazasyny öndürip bileris.

 • Granite Assembly for X RAY & CT

  X RAY & CT üçin granit ýygnagy

  Senagat CT we X RAY üçin granit maşyn bazasy (Granit gurluşy).

  NDT enjamlarynyň köpüsinde granit gurluşy bar, sebäbi granit metaldan has gowy fiziki häsiýetlere eýedir we çykdajylary tygşytlap biler.Bizde köp görnüş bargranit materialy.

  ZhongHui, müşderileriň çyzgylaryna görä dürli granit maşyn düşegini öndürip biler.Şeýle hem granit bazasyndaky relsleri we top nurbatlaryny ýygnap we kalibrläp bileris.Soň bolsa ygtyýarly barlag hasabatyny hödürläň.Sitirlemek üçin suratlaryňyzy bize ibermek üçin hoş geldiňiz.

 • Granite Machine Base for Semiconductor Equipment

  Ondarymgeçiriji enjamlar üçin granit maşyn bazasy

  Ondarymgeçirijiniň we gün senagatynyň miniatýurizasiýasy yzygiderli öňe barýar.Şol bir wagtyň özünde, prosese we ýerleşiş takyklygyna degişli talaplar hem artýar.Granit ýarymgeçirijide we gün senagatynda maşyn komponentleri üçin esas hökmünde eýýäm özüniň netijeliligini birnäçe gezek subut etdi.

  Ondarymgeçiriji enjamlar üçin dürli granit maşyn bazasyny öndürip bileris.

 • Granite Gantry for CNC Machines & Laser Machines & Semiconductor Equipment

  CNC maşynlary we lazer maşynlary we ýarymgeçiriji enjamlary üçin Granit Gantry

  Granit Gantry tebigat granitinden ýasalýar.ZhongHui IM granit gantry üçin ajaýyp gara granit saýlar.ZhongHui dünýäde köp granitleri synagdan geçirdi.Ultra-ýokary takyklyk pudagy üçin has ösen materiallary öwreneris.

 • Granite Fabrication with ultra high operation precision of 0.003mm

  Ultra ýokary işleýiş takyklygy 0,003mm bolan granit önümçiligi

  Bu Granit gurluşy, Jinan Gara granit diýlip atlandyrylýan Taýşan gara tarapyndan ýasalýar.Işleýiş takyklygy 0,003mm ýetip biler.Suratlaryňyzy in engineeringenerçilik bölümimize iberip bilersiňiz.size takyk sitata hödürläris we çyzgylaryňyzy gowulandyrmak üçin ýerlikli teklipler bereris.

 • Granite Machine Components

  Granit maşyn komponentleri

  Granit maşyn komponentleri, 3070 kg / m3 dykyzlygy bilen ajaýyp fiziki aýratynlyklara eýe bolan ýokary takyklyk bilen Jinan Black Granite Machine Base tarapyndan öndürilýär.Has takyk maşynlar, granit maşyn bazasynyň ajaýyp fiziki aýratynlyklary sebäpli metal maşyn bazasynyň ýerine granit maşyn düşegini saýlaýarlar.Çyzgylaryňyza görä dürli granit komponentlerini öndürip bileris.

 • CNC Granite Assembly

  CNC Granit Assambleýasy

  ZHHIMG® Müşderiniň aýratyn zerurlyklaryna we çyzgylaryna laýyklykda ýörite granit bazalaryny üpjün edýär: maşyn gurallary üçin granit esaslary, ölçeg maşynlary, mikroelektronika, EDM, çap edilen platalary burawlamak, synag oturgyçlary üçin esaslar, gözleg merkezleri üçin mehaniki gurluşlar we ş.m.