Granit komponentleri

 • Precision Granite for Semiconductor

  Ondarymgeçiriji üçin takyk granit

  Bu ýarymgeçiriji enjamlar üçin “Granit” enjamy.Müşderileriň çyzgylaryna laýyklykda Granit bazasy we gantry, fotoelektrik, ýarymgeçiriji, panel senagaty we maşyn senagatynda awtomatlaşdyryş enjamlary üçin gurluş bölekleri öndürip bileris.

 • Granite Bridge

  Granit köprüsi

  Granit köprüsi mehaniki köpri öndürmek üçin granit ulanmagy aňladýar.Adaty maşyn köprüleri metaldan ýa-da demirden ýasalýar.Granit köprüleri metal maşyn köprüsinden has gowy fiziki aýratynlyklara eýe.

 • Coordinate Measuring Machine Granite Components

  Ölçeg maşynynyň granit komponentlerini utgaşdyrmak

  CMM Granit Base, gara granitden ýasalan we takyk ýüzleri hödürleýän koordinat ölçeg maşynynyň bir bölegidir.ZhongHui, koordinat ölçeg maşynlary üçin ýöriteleşdirilen granit bazasyny öndürip biler.

 • Granite Components

  Granit komponentleri

  Granit komponentleri Gara Granit tarapyndan ýasalýar.Mehaniki komponentler granitiň has gowy fiziki aýratynlyklary sebäpli metalyň ýerine granit bilen ýasalýar.Granit komponentleri müşderileriň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.Metal goýmalar, 304 poslamaýan polatdan peýdalanyp, hil ülňülerine laýyklykda kompaniýamyz tarapyndan öndürilýär.Customörite öndürilen önümler müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.ZhongHui IM granit komponentleri üçin çäkli element derňewini edip biler we müşderilere önüm dizaýn etmäge kömek edip biler.

 • Granite Machine Base for Glass Precision Engraving Machine

  Aýna takyk oýma maşynlary üçin granit maşyn bazasy

  Aýna takyk oýma maşynlary üçin granit maşyn bazasy, dykyzlygy 3050kg / m3 bolan Gara Granit tarapyndan öndürilýär.Granit maşyn bazasy ultra-ýokary işleýiş takyklygyny 0,001 um (tekizlik, gönilik, parallelizm, perpendikulýar) hödürläp biler.Metal Machine bazasy hemişe ýokary takyklygy saklap bilmeýär.Temperatura we çyglylyk metal maşyn düşeginiň takyklygyna gaty aňsat täsir edip biler.

 • CNC Granite Machine Base

  CNC Granit maşyn bazasy

  Beýleki granit üpjün edijileriniň köpüsi diňe granitde işleýär, şonuň üçin ähli zerurlyklaryňyzy granit bilen çözmäge synanyşýarlar.Granit ZHONGHUI IM-de esasy materialymyz bolsa-da, özboluşly zerurlyklaryňyzy çözmek üçin mineral guýma, gözenekli ýa-da dykyz keramika, metal, uhpc, aýna ... ýaly köp sanly materialy ulanmaga başladyk. In engineenerlerimiz siziň bilen işleşer anketaňyz üçin iň amatly material.

   

 • Driving Motion Granite Base

  Sürüji hereket Granit bazasy

  Sürüji hereketi üçin granit bazasy, ýokary iş takyklygy 0.005μm bolan Jinan Black Granite tarapyndan öndürilýär.Köp takyklyk maşynlary takyk granit takyk çyzykly motor ulgamyny talap edýär.Sürüjilik hereketleri üçin ýörite granit bazasyny öndürip bileris.

 • Granite Machine Parts

  Granit maşyn bölekleri

  Granit maşyn bölekleri Granit komponentleri, granit mehaniki komponentleri, granit maşyn bölekleri ýa-da granit bazasy diýilýär.Adatça tebigatyň gara granitinden ýasalýar.ZhongHui başgaça ulanýargranit- 3050kg / m3 dykyzlygy bolan Mountain Tai Gara Granit (Jinan Gara Granit).Onuň fiziki aýratynlyklary beýleki granit bilen tapawutlanýar.Bu granit maşyn bölekleri CNC, Lazer Machine, CMM Machine (koordinat ölçeg maşynlary), howa giňişliginde giňden ulanylýar ... ZhongHui çyzgylaryňyza görä granit maşyn böleklerini öndürip biler.

 • Granite Assembly for X RAY & CT

  X RAY & CT üçin granit ýygnagy

  Senagat CT we X RAY üçin granit maşyn bazasy (Granit gurluşy).

  NDT enjamlarynyň köpüsinde granit gurluşy bar, sebäbi granit metaldan has gowy fiziki häsiýetlere eýedir we çykdajylary tygşytlap biler.Bizde köp görnüş bargranit materialy.

  ZhongHui, müşderileriň çyzgylaryna görä dürli granit maşyn düşegini öndürip biler.Şeýle hem granit bazasyndaky relsleri we top nurbatlaryny ýygnap we kalibrläp bileris.Soň bolsa ygtyýarly barlag hasabatyny hödürläň.Sitirlemek üçin suratlaryňyzy bize ibermek üçin hoş geldiňiz.

 • Granite Machine Base for Semiconductor Equipment

  Ondarymgeçiriji enjamlar üçin granit maşyn bazasy

  Ondarymgeçirijiniň we gün senagatynyň miniatýurizasiýasy yzygiderli öňe barýar.Şol bir wagtyň özünde, prosese we ýerleşiş takyklygyna degişli talaplar hem artýar.Granit ýarymgeçirijide we gün senagatynda maşyn komponentleri üçin esas hökmünde eýýäm özüniň netijeliligini birnäçe gezek subut etdi.

  Ondarymgeçiriji enjamlar üçin dürli granit maşyn bazasyny öndürip bileris.

 • Granite Surface Plate with Metal T slots

  Metal T ýeri bolan granit üstü plastinka

  T erginleri bolan bu Granit faceerüsti plastinka, gara granitden we metaldan ýasalan ýerlerden ýasalýar.Bu granit ýerüsti plastinkany metal t çukurlary we granit üst plastinalary t çukurlary bilen öndürip bileris.

  Takyk granit bazasyna metal çukurlary ýelimläp we takyk granit bazasynda ýer öndürip bileris.

 • Granite Machine Bed

  Granit maşyn düşegi

  Granit maşyn düşegi

  Granit maşyn ýatagy, şeýle hem granit maşyn bazasy, granit bazasy, granit stollary, maşyn düşegi, takyk granit bazasy diýilýär.

  Uzak wagtlap ýokary takyklygy saklap bilýän Gara Granit tarapyndan ýasaldy.Köp maşynlar takyk granit saýlaýarlar.dinamiki hereket üçin takyk granit, lazer üçin takyk granit, çyzykly hereketlendirijiler üçin takyk granit, ýarymgeçiriji üçin takyk granit, CNC üçin takyk granit, kreý üçin takyk granit, senagat ct üçin takyk granit öndürip bileris , takyk granit howa giňişligi…

123Indiki>>> Sahypa 1/3