Kompaniýanyň tanyşdyrylyşy

5506cee9db10308a74d5e4ab6df85d6

“ZhongHui Intelligent Manufacturing” (Jinan) Group Co., Ltd. 1999-njy ýylda başlandy, bilesigelijilik we hyjuw bizi güýçlendirýär.ZHHIMG Hytaýyň Şandong welaýatynyň merkezinde, TsingTao deňiz portunyň golaýynda ýerleşýär.Önümçilik we ammarlarymyz Sary derýanyň senagat meýdanynda ýerleşýär we 160 gektar meýdany öz içine alýar.Şeýle hem, uly göwrümli sargytlary we göwrümi 50 tonna çenli ýekeje iş bölegini aňsatlyk bilen işlemek üçin ýeterlik ýer we mümkinçilik bar.

Müşderiniň aýratynlyklaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen granit komponentlerini öndürmek ukybymyza aýratyn buýsanýarys.Şeýle hem takyk komponentleri (keramiki, metal, granit ...) kalibrlemek üçin hyzmatlary hödürleýäris.

ZHHIMG Ultra-Precision Manufacturing & Machining Solutions, ultra takyklyk pudaklary üçin önümçilik çözgütlerini hödürlemekde ökde.ZHHIMG pudaklary has akylly ösdürmäge gönükdirýär.Ultra-takyk keramika, Ultra takyk aýna, Ultra takyklyk granit, Ultra takyk metal işlemek, UHPC we Mining Casting Granite Composite ... ýaly ultra takyk önümçilikler üçin ultra takyk önümçilik çözgütleri ýaly hyzmatlarymyz we çözgütlerimiz. Aerokosmosda, ýarymgeçiriji, CMM, CNC, lazer maşynlarynda ....

Üznüksiz täzelik we durnukly hil bilen markamyzy gurmaga ynanýarys.Müşderileriň aýratyn amaly talaplary üçin dürli materiallar we önümler işlenip düzüldi.Ösen tehnologiýa, täsin enjamlar we adaty proses, sargytlaryň durnukly hilini we çalt eltilmegini üpjün edýär.

 

 

Kompaniýanyň medeniýeti 公司 企业 文化

Gymmatlyklar价值观

Açyklyk , Täzelik , Bütewilik , Agzybirlik 开放 创新 诚信 团结

Wezipe使命

Ultra takyklyk pudagynyň ösüşine goldaw beriň促进 超 精密 工业 发展 

Korporatiw atmosfera 组织 氛围

Açyklyk , Täzelik , Bütewilik , Agzybirlik 开放 创新 诚信 团结

Görüş 愿景

Halk köpçüliginiň ynamdar we söýýän dünýä derejesindäki kärhana boluň 成为 大众 信赖 和 喜爱 企业 企业 企业

Kärhananyň ruhy 企业 精神

Birinji bolmaga het edip;Innowasiýa etmek üçin batyrlyk 敢为人先 勇于 创新

Müşderilere borçnama 对 客户 的 承诺

Aldaw ýok, gizlenme ýok, ýalňyşmaýan 不 欺骗 不 隐瞒 不 误导

Hil syýasaty质量 方针

Takyklyk işi 精密 事业 再 too be be talap edip bilmez

culture
1600869773749_1d970aa0 - 副本

BIZI C KERTIFIKATLARYMYZ

Şereket medeniýeti

banner8
2cc050c5
e1d204a7
87c2efde

Ifbir zady ölçäp bilmeýärsiň, düşünip bilmeýärsiň.Düşünip bilmeseňiz, dolandyryp bilmersiňiz.Dolandyryp bilmeýän bolsaň, gowulaşdyryp bilmersiň.

 

ZHHIMG size aňsatlyk bilen üstünlik gazanmaga kömek edýär.