Sorag-jogap - takyk metal

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Takyk işlemek näme?

“Precision Machining”, ýakyn çydamlylyk gutaranda, materialy iş böleginden aýyrmak prosesi.Takyk maşynyň üwemek, öwrüm we elektrik toguny gaýtadan işlemek ýaly köp görnüşi bar.Häzirki wagtda takyk maşyn, adatça, kompýuter san gözegçilikleri (CNC) arkaly dolandyrylýar.

Metal önümleriň hemmesi diýen ýaly plastmassa we agaç ýaly beýleki materiallar ýaly takyk işlemegi ulanýar.Bu maşynlar ýöriteleşdirilen we taýýarlanan maşinistler tarapyndan dolandyrylýar.Kesiş guralynyň öz işini ýerine ýetirmegi üçin, dogry kesmek üçin görkezilen ugurlara göçürilmeli.Bu esasy herekete "kesiş tizligi" diýilýär.Iş bölegi “iýmitiň” ikinji derejeli hereketi diýlip hem bilinýär.Bu hereketler we kesiş guralynyň ýitiligi bilelikde takyk maşynyň işlemegine mümkinçilik berýär.

Hil takyklygy işlemek, CAD (kompýuter kömegi bilen dizaýn) ýa-da AutoCAD we TurboCAD ýaly CAM (kompýuter kömegi bilen önümçilik) programmalary tarapyndan döredilen gaty anyk meýilnamalary ýerine ýetirmek ukybyny talap edýär.Programma üpjünçiligi, gural, maşyn ýa-da bir zat öndürmek üçin zerur bolan çylşyrymly, 3 ölçegli diagrammalary ýa-da çyzgylary öndürmäge kömek edip biler.Önümiň bitewiligini saklamak üçin bu meýilnamalar uly jikme-jiklikler bilen berjaý edilmelidir.Has takyk işleýän kompaniýalaryň köpüsi, CAD / CAM programmalarynyň haýsydyr bir görnüşi bilen işlese-de, dizaýnyň başlangyç tapgyrlarynda köplenç el bilen çekilen eskizler bilen işleýärler.

Takyk işlemek polat, bürünç, grafit, aýna we plastmassa ýaly birnäçe materialda ulanylýar.Taslamanyň ululygyna we ulanyljak materiallara baglylykda dürli takyk işleýiş gurallary ulanylar.Torna, degirmen maşynlary, buraw pressleri, arra we ýylmaýjy enjamlaryň, hatda ýokary tizlikli robotlaryň islendik kombinasiýasy ulanylyp bilner.Aerokosmos senagaty ýokary tizlikli işlemegi, agaç gurallaryny öndürýän senagat bolsa foto-himiki efirlemek we üweýiş amallaryny ulanyp biler.Ylgawyň çykmagy ýa-da belli bir zadyň belli bir mukdary müňlerçe bolup biler ýa-da birnäçe bolup biler.Takyk işlemek köplenç CNC enjamlaryny programmirlemegi talap edýär, bu bolsa kompýuteriň san taýdan dolandyrylýandygyny aňladýar.CNC enjamy önümiň işleýşinde takyk ölçegleri yzarlamaga mümkinçilik berýär.

2. Freze näme?

Freze degirmeni, kesijini belli bir ugra öňe sürmek (ýa-da iýmitlendirmek) arkaly iş böleginden material çykarmak üçin aýlanýan kesijileri ulanmagyň işleýiş prosesi.Kesiji guralyň okuna görä bir burçda hem saklanyp bilner.Freze, ownuk böleklerden başlap, uly toparlara degirmen amallaryna çenli dürli amallary we maşynlary öz içine alýar.Customörite çydamlylygy takyklamak üçin adaty bölekleri işlemek üçin iň köp ulanylýan proseslerden biridir.

Freze maşyn enjamlarynyň giň topary bilen edilip bilner.Freze üçin maşyn gurallarynyň asyl synpy degirmen maşynlarydy (köplenç degirmen diýilýär).Kompýuter san gözegçiligi (CNC) ýüze çykandan soň, degirmen maşynlary işleýiş merkezlerine öwrüldi: awtomatiki gural çalşyjylary, gural magazinesurnallary ýa-da karuseller, CNC mümkinçilikleri, sowadyjy ulgamlar we berkitmeler.Freze merkezleri, adatça, dik işleýiş merkezleri (VMC) ýa-da keseligine işleýiş merkezleri (HMC) hökmünde toparlara bölünýär.

Freze degirmeniň öwrüm gurşawyna integrasiýasy we tersine, torna üçin janly gurallar we öwrüm amallary üçin degirmenleri wagtal-wagtal ulanmak bilen başlandy.Bu, şol bir iş konwertinde üwemegi we öwrülmegi aňsatlaşdyrmak üçin niýetlenen maşyn gurallarynyň, köp sesli maşynlaryň (MTM) täze synpyna sebäp boldy.

3. CNC takyklygy näme?

Dizaýn inersenerleri, gözleg toparlary we bölek gözlegine bagly öndürijiler üçin takyk CNC işleýşi goşmaça işlemezden çylşyrymly bölekleri döretmäge mümkinçilik berýär.Aslynda, CNC-ni takyk işlemek köplenç taýýar bölekleri ýekeje enjamda ýasamaga mümkinçilik berýär.
Işlemek prosesi materialy aýyrýar we bir böleginiň soňky we köplenç gaty çylşyrymly dizaýnyny döretmek üçin köp sanly kesiş gurallaryny ulanýar.Takyklyk derejesi, işleýiş gurallarynyň gözegçiligini awtomatlaşdyrmak üçin ulanylýan kompýuter san gözegçiligini (CNC) ulanmak arkaly ýokarlanýar.

Takyk işlemekde "CNC" -iň roly
Kodlanan programmirleme görkezmelerini ulanyp, takyk CNC işleýşi, iş operatorynyň el bilen gatyşmazdan iş bölegini kesmäge we kesgitlemäge mümkinçilik berýär.
Müşderi tarapyndan üpjün edilen kompýuter kömegi bilen dizaýn (CAD) modelini alyp, hünärmen maşinist bölegi işlemek üçin görkezmeleri döretmek üçin kompýuter kömekçi önümçilik programma üpjünçiligini (CAM) ulanýar.CAD modeline esaslanyp, programma üpjünçiligi haýsy gural ýollarynyň zerurdygyny kesgitleýär we enjamy aýdýan programma koduny döredýär:
RP Dogry RPM we iýmit nyrhlary nämeden ybarat
Tool Guraly we / ýa-da iş bölegini haçan we nirede göçürmeli
Cut Kesmek näçe çuň
Co Sowadyjy haçan ulanmaly
Speed ​​Çaltlyk, iýmit tizligi we utgaşdyrmak bilen baglanyşykly başga faktorlar
Soňra CNC dolandyryjysy, enjamyň hereketlerine gözegçilik etmek, awtomatlaşdyrmak we gözegçilik etmek üçin programmirleme koduny ulanýar.
Häzirki wagtda CNC, tornalardan, degirmenlerden we marşrutizatorlardan simli EDM (elektrik toguny gaýtadan işlemek), lazer we plazma kesýän maşynlara çenli köp sanly enjamyň içindäki aýratynlygydyr.CNC gaýtadan işlemek prosesini awtomatlaşdyrmakdan we takyklygy ýokarlandyrmakdan başga-da, el bilen edilýän işleri aradan aýyrýar we bir wagtyň özünde işleýän birnäçe maşyna gözegçilik etmek üçin maşinistleri boşadýar.
Mundan başga-da, gural ýoly dizaýn edilenden we bir maşyn programmirlenensoň, bir bölegi birnäçe gezek işledip biler.Bu ýokary derejeli takyklygy we gaýtalanmagy üpjün edýär, bu bolsa öz gezeginde prosesi gaty tygşytly we göwrümli edýär.

Işlenen materiallar
Adatça işlenýän käbir metallara alýumin, bürünç, bürünç, mis, polat, titan we sink degişlidir.Mundan başga-da, agaç, köpük, süýümli aýna we polipropilen ýaly plastmassalar hem işlenip bilner.
Aslynda, islendik materialy takyk CNC işleýşi bilen ulanyp bolýar - elbetde, amaly we talaplaryna baglylykda.

Takyk CNC işlemegiň käbir artykmaçlyklary
Öndürilen önümleriň giň toplumynda ulanylýan ownuk bölekleriň we komponentleriň köpüsi üçin takyk CNC işleýşi köplenç ýasama usulydyr.
Kesmek we gaýtadan işlemek usullarynyň hemmesinde diýen ýaly, dürli materiallar başgaça hereket edýärler we komponentiň ululygy we görnüşi hem bu prosese uly täsir edýär.Şeýle-de bolsa, umuman aýdylanda, CNC-ni takyk işlemek prosesi beýleki işleýiş usullaryndan artykmaçlyklary hödürleýär.
Sebäbi CNC işleýşi eltip bilýär:
Part Bölek çylşyrymlylygynyň ýokary derejesi
■ Gaty çydamlylyk, adatça ± 0.0002 "(± 0.00508 mm) ± 0.0005" (± 0.0127 mm) aralygynda
Custom Customörite gutarnykly görnüşleri goşmak bilen, gaty tekiz ýerüsti gutarýar
High Gaýtalama, hatda ýokary göwrümde-de
Tejribeli maşinist 10 ýa-da 100 mukdarda hil bölegi etmek üçin el bilen torna ulanyp bilýän bolsa, 1000 bölek gerek bolanda näme bolýar?10,000 bölek?100,000 ýa-da million bölekmi?
Takyk CNC işleýşi bilen, ýokary göwrümli önümçilik üçin zerur göwrümliligi we tizligi alyp bilersiňiz.Mundan başga-da, takyk CNC işleýşiniň ýokary gaýtalanmagy, näçe bölek öndürýändigiňize garamazdan, başdan ahyryna çenli birmeňzeş bölekleri berýär.

4. Nädip ýerine ýetirilýär: takyk işlemekde köplenç haýsy prosesler we enjamlar ulanylýar?

CNC işlemegiň käbir ýöriteleşdirilen usullary bar, şol sanda simli EDM (elektrik toguny gaýtadan işlemek), goşmaça işlemek we 3D lazer çap etmek.Mysal üçin, simli EDM geçiriji materiallary ulanýar - adatça metallar - we iş bölegini çylşyrymly şekillere bölmek üçin elektrik toguny.
Şeýle-de bolsa, bu ýerde üweýiş we öwrüm proseslerine ünsi jemläris - CNC takyk işlemek üçin giňden elýeterli we ýygy-ýygydan ulanylýan iki sany aýyrmak usuly.

Freze we öwrüm
Freze, materialy aýyrmak we şekil döretmek üçin aýlanýan, silindr görnüşli kesiş guralyny ulanýan işleýiş prosesi.Fabrik ýa-da işleýiş merkezi diýlip atlandyrylýan degirmen enjamlary, işlenip taýýarlanan metallaryň käbirinde çylşyrymly bölek geometriýasynyň älemini ýerine ýetirýär.
Freze degirmeniň möhüm aýratynlygy, kesiş guralynyň aýlanmagy bilen iş böleginiň stasionar bolmagydyr.Başga bir söz bilen aýdylanda, degirmeniň üstünde aýlanýan kesiji gural, düşegiň üstünde saklanýan iş böleginiň daşyndan aýlanýar.
Aýlanmak, torna diýilýän enjamda iş bölegini kesmek ýa-da şekillendirmekdir.Adatça, torna iş böleklerini dik ýa-da keseligine ok bilen aýlaýar, belli bir kesiş guraly (aýlanmagy mümkin ýa-da bolmazlygy) programmirlenen ok boýunça hereket edýär.
Gural fiziki taýdan bölegi aýlanyp bilmeýär.Gural programmirlenen amallary ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän material aýlanýar.(Gurallar iýmitlenýän simiň daşyndan aýlanýar, ýöne bu ýerde örtülen tornalaryň bir bölegi bar.)
Öwürmekde, degirmenden tapawutlylykda, iş bölegi aýlanýar.Bölek zapasy tornaň şpilkasyny açýar we kesiş guraly iş bölegi bilen baglanyşdyrylýar.

El bilen vs. CNC işleýşi
Iki degirmen we torna el bilen işleýän modellerde bar bolsa-da, CNC maşynlary ownuk bölekleri öndürmek üçin has laýykdyr - berk çydamlylyk bölekleriniň ýokary göwrümli önümçiligini talap edýän programmalar üçin ulalmagy we gaýtalanmagyny hödürleýär.
Guralyň X we Z oklarynda hereket edýän ýönekeý 2 okly maşynlary hödürlemekden başga-da, takyk CNC enjamlary iş böleginiň hem hereket edip bilýän köp okly modellerini öz içine alýar.Bu, iş bölegi egirmek bilen çäklenýän we gurallar islenýän geometriýany döretmek üçin hereket edýän torna bilen tapawutlanýar.
Bu köp okly konfigurasiýalar, enjam operatory tarapyndan goşmaça iş talap etmezden, bir amalda has çylşyrymly geometriýalary öndürmäge mümkinçilik berýär.Bu diňe bir çylşyrymly bölekleri öndürmegi aňsatlaşdyrman, eýsem operatoryň ýalňyşlygyny azaldar ýa-da ýok eder.
Mundan başga-da, takyk CNC işleýşi bilen ýokary basyşly sowadyjynyň ulanylmagy, dikligine gönükdirilen pyçakly enjam ulanylanda-da, çipleriň işe girmezligini üpjün edýär.

CNC degirmenleri
Dürli freze maşynlary ululyklary, ok konfigurasiýalary, iýmit tizligi, kesiş tizligi, üweýiş iýmitiniň ugry we beýleki aýratynlyklary boýunça üýtgeýär.
Şeýle-de bolsa, umuman alanyňda, CNC degirmenleri islenmeýän materiallary kesmek üçin aýlanýan pyçakdan peýdalanýarlar.Polat we titanium ýaly gaty metallary kesmek üçin ulanylýar, ýöne plastmassa we alýumin ýaly materiallar bilen hem ulanylyp bilner.
CNC degirmenleri gaýtalanmak üçin gurlupdyr we prototipden başlap, ýokary göwrümli önümçilige çenli hemme zat üçin ulanylyp bilner.Endokary derejeli takyklyk CNC degirmenleri köplenç inçe örtükler we galyplar ýaly berk çydamlylyk işlerinde ulanylýar.
CNC üweýji çalt öwrülişigi üpjün edip bilýän bolsa, degirmen bilen bezelen görnüş görünýän gural bellikleri bilen bölekleri döredýär.Şeýle hem käbir ýiti gyralary we burunlary bolan bölekleri öndürip biler, şonuň üçin bu aýratynlyklar üçin gyralar we burmalar kabul ederliksiz bolsa goşmaça amallar zerur bolup biler.
Elbetde, yzygiderlilikde düzülen programmirleme gurallary, köplenç gutarnykly talaplaryň 90% -ine ýetýän hem bolsa, el bilen gutarmak üçin käbir aýratynlyklary galdyrsa-da, öçüriler.
Surfaceerüsti gutarmak barada aýdylanda bolsa, diňe bir kabul ederlikli daşky görnüşi däl, eýsem iş önüminiň böleklerinde aýna ýaly görnüşi hem döredýän gurallar bar.

CNC degirmenleriniň görnüşleri
Düwürtme maşynlarynyň iki esasy görnüşi, dik işleýiş merkezleri we gorizontal işleýiş merkezleri diýlip atlandyrylýar, bu ýerde esasy tapawut maşyn pyrlanyşynyň ugrunda bolýar.
Wertikal işleýiş merkezi, pyçagyň oky Z-ok ugruna gabat gelýän degirmen.Bu wertikal maşynlary mundan başga-da iki görnüşe bölmek bolar:
The Eplenç öz okuna paralel hereket edýän düşek degirmenleri, stol bolsa okuň okuna perpendikulýar hereket edýär.
The Eplenç stasionar we stoluň kesilmegi bilen mydama perpendikulýar we pyçagyň okuna paralel bolar ýaly turret degirmenleri
Gorizontal işleýiş merkezinde degirmeniň pyçak oky Y okuna deňleşdirilýär.Gorizontal gurluş, bu degirmenleriň maşyn dükanynyň polunda has köp ýer tutýandygyny aňladýar;adatça agyrlygy we dik maşynlardan has güýçli.
Gorizontal degirmen köplenç has gowy ýer gutarmagy talap edilende ulanylýar;pyçagyň ugry, kesýän çipleriň tebigy ýagdaýda gaçýandygyny we aňsatlyk bilen aýrylýandygyny aňladýar.(Goşmaça peýda hökmünde çipi netijeli aýyrmak gurallaryň ömrüni ýokarlandyrmaga kömek edýär.)
Umuman aýdanyňda, wertikal işleýiş merkezleri has köp ýaýrandyr, sebäbi gorizontal işleýiş merkezleri ýaly güýçli we gaty ownuk bölekleri dolandyryp bilýär.Mundan başga-da, dik merkezlerde keseligine işleýän merkezlerden has kiçi aýak yzy bar.

Köp okly CNC degirmenleri
Takyk CNC degirmen merkezleri köp ok bilen elýeterlidir.3 okly degirmen X, Y we Z oklaryny dürli işlerde ulanýar.4 okly degirmen bilen enjam dik we gorizontal okda aýlanyp, has yzygiderli işlemäge mümkinçilik bermek üçin iş bölegini herekete getirip biler.
5 okly degirmeniň üç sany adaty oky we iki sany goşmaça öwrüm oky bar, bu eplenç kellesiniň daşyndan aýlanmagyna mümkinçilik berýär.Bu, iş böleginiň bäş tarapyny iş bölegini aýyrmazdan we enjamy täzeden dikeltmezden işlemäge mümkinçilik berýär.

CNC tornalary
Torna - öwrüm merkezi diýlip hem atlandyrylýar - bir ýa-da birnäçe pyçak we X we Z oklary bar.Enjam, dürli kesiş we şekillendiriş amallaryny ýerine ýetirmek üçin, iş bölegine dürli gurallary ulanyp, iş bölegini öz okunda aýlamak üçin ulanylýar.
Janly hereket gurallary torbalary diýlip atlandyrylýan CNC tornalary simmetrik silindr ýa-da sferik bölekleri döretmek üçin amatlydyr.CNC degirmenleri ýaly, CNC torbalary şeýle prototip ýazmak ýaly kiçi amallary dolandyryp biler, ýöne ýokary göwrümli önümçiligi goldaýan ýokary gaýtalanma üçin hem gurup biler.
CNC tornalary awtoulag, elektronika, howa giňişligi, robot we lukmançylyk enjamlary pudaklarynda giňden ulanylýan el bilen erkin önümçilik üçin hem gurup bolýar.

CNC torna nähili işleýär
CNC torna bilen, tornaň pyçagynyň bir bölegine boş material bar.Eplenç aýlananda bu bölek iş ýerini saklaýar.Egriji zerur tizlige ýetende, materialy aýyrmak we dogry geometriýa ýetmek üçin iş bölegi bilen stasionar kesiş guraly bolýar.
CNC torna burawlamak, ýüplemek, içgysgynç, gaýtadan dikeltmek, ýüzbe-ýüz bolmak we has pes öwrüm ýaly birnäçe amallary ýerine ýetirip biler.Dürli amallar gurallaryň üýtgemegini talap edýär we çykdajylary we gurnama wagtyny artdyryp biler.
Talap edilýän işleýiş amallarynyň hemmesi gutarandan soň, zerur bolsa bölek gaýtadan işlemek üçin bölekden kesilýär.CNC torna, soňundan adatça goşmaça gurnama wagty az ýa-da ýok bolsa, amaly gaýtalamaga taýyn.
CNC tornalary dürli çig mal bilen işlemegiň mukdaryny azaldýan we aşakdaky ýaly artykmaçlyklary üpjün edýän dürli awtomatiki bar iýmitlendirijileri hem ýerleşdirip biler:
The Maşyn operatoryndan talap edilýän wagty we güýji azaltmak
Takyklyga ýaramaz täsir edip biljek yrgyldylary azaltmak üçin barstany goldaň
Machine Maşyn guralynyň iň oňat aýlaw tizliginde işlemegine rugsat beriň
Change Üýtgeýän wagtlary azaldyň
Material Maddy galyndylary azaltmak

CNC torbalarynyň görnüşleri
Tornalaryň dürli görnüşleri bar, ýöne iň köp ýaýran 2 okly CNC tornalary we Hytaý stilindäki awtomat tornalar.
CNC Hytaý torbalarynyň köpüsinde bir ýa-da iki sany esasy pyçak we bir ýa-da iki arka (ýa-da ikinji) pyçak ulanylýar, öňküsi üçin aýlawly jogap berilýär.Esasy eplenç, gollanma gyrymsylygynyň kömegi bilen esasy işleýiş işini ýerine ýetirýär.
Mundan başga-da, Hytaý stilindäki torbalarda CNC fabrigi hökmünde işleýän ikinji gural kellesi bar.
CNC Hytaý stilindäki awtomatiki torna bilen aksiýa materialy süýşýän kelläniň pyçagy bilen ýol görkeziji gyrymsylyga iýmitlenýär.Bu, guralyň materialy goldaýan ýerine has ýakyn kesmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa Hytaý maşynyny uzyn, inçe öwrülen bölekler we mikromachinasiýa üçin aýratyn peýdaly edýär.
Köp okly CNC öwrüm merkezleri we Hytaý stilindäki tornalar bir enjamy ulanyp birnäçe işleýiş amallaryny ýerine ýetirip biler.Bu, adaty CNC degirmeni ýaly enjamlary ulanyp birnäçe maşyn ýa-da gural çalşylmagyny talap edýän çylşyrymly geometriýalar üçin tygşytly warianty edýär.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?