Gizlinlik syýasaty

Bu web sahypasyndaky käbir suratlar ulgamdan gelýär, eger hukuklaryňyz we gyzyklanmalaryňyz bozulan bolsa, derrew info@zhhimg.com habar beriň, derrew ýok ederis.

Bu gizlinlik syýasaty, şahsy maglumatlaryňyzy nähili ulanýandygymyzy düşündirýär.Www.zhhimg.com ("Saýt") ulanyp, şahsy maglumatlaryňyzy bu gizlinlik ýörelgesinde görkezilişi ýaly saklamaga, gaýtadan işlemäge, geçirmäge we aýan etmäge razylyk berýärsiňiz.

Collectionygyndy

Özüňiz hakda şahsy maglumat bermezden bu Saýtda göz aýlap bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, www.zhhimg.com ýa-da bu Saýt hakda goşmaça maglumat almak ýa-da goşmaça maglumat almak üçin aşakdaky maglumatlary ýygnap bileris:

ady, habarlaşmak üçin maglumat, e-poçta salgysy we ulanyjy şahsyýeti;bize iberilen hatlar;bermek isleýän islendik goşmaça maglumatyňyz;we Saýtymyz, hyzmatlar, mazmun we mahabat, şol sanda kompýuter we birikme maglumatlary, sahypa görnüşleriniň statistikasy, Saýtdan gelýän we gelýän traffik, mahabat maglumatlary, IP adresi we adaty web gündeligi maglumatlary bilen özara gatnaşygyňyzdan beýleki maglumatlar.

Bize şahsy maglumatlary bermegi saýlasaňyz, şol maglumatlary daşary ýurtlarda ýerleşýän serwerlerimizde geçirmäge we saklamaga razylyk berýärsiňiz.

Ulany

Şahsy maglumatlaryňyzy haýyş edýän hyzmatlaryňyz bilen üpjün etmek, siziň bilen habarlaşmak, problemalary çözmek, tejribäňizi sazlamak, hyzmatlarymyz we Saýt täzelenmeleri barada habar bermek we sahypalarymyz we hyzmatlarymyz bilen gyzyklanmany ölçemek üçin ulanýarys.

Köp web sahypalary ýaly, tejribäňizi ýokarlandyrmak we web sahypalarymyza girýänler we girýänler hakda maglumat ýygnamak üçin "gutapjyklary" ulanýarys."Kukileri ulanýarysmy?"Gutapjyklar we olary nähili ulanýandygymyz barada aşakdaky bölüm.

Maglumat

Şahsy maglumatlaryňyzy aç-açan razyçylygyňyz bolmazdan marketing maksatly üçünji taraplara satmaýarys ýa-da kärendesine almaýarys.Kanuny talaplara jogap bermek, syýasatlarymyzy ýerine ýetirmek, ýerleşdirmegiň ýa-da başga mazmunyň başgalaryň hukuklaryny bozýandygyny ýa-da kimdir biriniň hukuklaryny, emlägini ýa-da howpsuzlygyny goramak üçin şahsy maglumatlary aýan edip bileris.Şeýle maglumatlar ulanylýan kanunlara we düzgünlere laýyklykda aýan ediler.Şeýle hem, iş amallarymyza kömek edýän hyzmatlary üpjün edijiler we bilelikdäki mazmuny we hyzmatlary berip biljek we bikanun hereketleri ýüze çykarmaga we öňüni almaga kömek edip biljek korporatiw maşgalamyzyň agzalary bilen şahsy maglumatlary paýlaşyp bileris.Başga bir işewür guramany birleşdirmegi ýa-da edinmegi meýilleşdirýän bolsak, şahsy maglumatlary beýlekisi bilen paýlaşyp bileris we täze birleşdirilen guramanyň şahsy maglumatlaryňyz babatynda bu gizlinlik ýörelgesini berjaý etmegini talap ederis.

Giriş

Islän wagtyňyz www.zhhimg.com salgysynda habarlaşyp, bize beren şahsy maglumatlaryňyza girip ýa-da täzeläp bilersiňiz

Howpsuzlyk

Maglumatlary goralmaly we şahsy maglumatlaryňyzy birugsat girmekden we aýan etmekden goramak üçin köp gurallary ulanmaly aktiw hökmünde kabul edýäris.Muňa garamazdan, bilşiňiz ýaly üçünji taraplar ýaýlymlara ýa-da şahsy aragatnaşyklara bikanun päsgel berip ýa-da girip bilerler.Şonuň üçin gizlinligiňizi goramak üçin gaty köp işlesek-de, söz bermeýäris we şahsy maglumatlaryňyzyň ýa-da şahsy aragatnaşyklaryňyzyň elmydama şahsy bolmagyna garaşmaly dälsiňiz.

General

Bu syýasaty islendik wagt bu sahypada üýtgedilen şertleri ýerleşdirip täzeläp bileris.Edhli üýtgedilen şertler ilki saýtda ýerleşdirilenden 10 gün soň awtomatiki usulda güýje girýär.Bu syýasat bilen baglanyşykly soraglar üçin bize e-poçta iberiň.info@zhhimg.com.