Sorag-jogap - mineral guýma

Sorag-jogap

MINERAL KASTING HAKYNDA GYSGAÇA SORAGLAR

Epoksi granit näme?

Epoksi granit, sintetiki granit diýlip hem bilinýän, epoksi bilen granitiň garyndysy bolup, adatça maşyn gurallary üçin alternatiw material hökmünde ulanylýar.Epoksi granit has gowy yrgyldy nemlendirmek, gurallaryň ömri has az we ýygnamak bahasy üçin guýma demiriň we poladyň ýerine ulanylýar.

Maşyn gural bazasy
Maşyn gurallary we beýleki ýokary takyk maşynlar ýokary berklige, uzak möhletli durnuklylyga we statiki we dinamiki öndürijiligi üçin esasy materialyň ajaýyp nemlendiriji aýratynlyklaryna bil baglaýarlar.Bu gurluşlar üçin iň köp ulanylýan materiallar çoýun, kebşirlenen polatdan ýasalan önümler we tebigy granitdir.Uzak möhletli durnuklylygyň ýoklugy we çyglylygyň gaty pesligi sebäpli, ýokary takyklyk talap edilýän ýerlerde polatdan ýasalan gurluşlar seýrek ulanylýar.Stresden dynýan we dykylan oňat hilli guýma demir gurluşyň ölçegli durnuklylygyny üpjün eder we çylşyrymly şekillere zyňylyp bilner, ýöne guýlandan soň takyk ýüzleri emele getirmek üçin gymmat bahaly işlemeli.
Gowy hilli tebigy granit tapmak kynlaşýar, ýöne çoýundan has ýokary nemlendiriji kuwwata eýe.Castene-de guýma demirdäki ýaly, tebigy granitiň işlenmegi köp zähmet talap edýär we gymmat.

What is epoxy granite

Takyk granit guýulmalary granit agregatlaryny (ezilen, ýuwulýan we guradylan) daşky gurşaw temperaturasynda epoksi rezin ulgamy bilen garyşdyrmak arkaly öndürilýär (ýagny sowuk bejeriş prosesi).Kompozisiýada kwars agregat doldurgyjy hem ulanylyp bilner.Galyp emele getiriş döwründe titremäniň gysylmagy agregaty bir ýere jemleýär.
Döküm prosesinde ýüplükli goýmalar, polat plitalar we sowadyjy turbalar guýulyp bilner.Has ýokary derejeli köpugurlylygy gazanmak üçin çyzykly relsler, ýerüsti slaýd ýollary we motor duralgalary köpeldilip ýa-da gysylyp bilner, şonuň üçin guýma önümçiliginiň zerurlygyny aradan aýyrar.Dökümiň ​​üstki görnüşi galyndy görnüşi ýaly gowy.

Üstünlikleri we kemçilikleri
Üstünlikleri şulary öz içine alýar:
Ib Wibrasiýa damping.
Lex Çeýeligi: adaty çyzykly ýollar, gidrawlik suwuk baklar, ýüplükli goýmalar, suwuklyk we geçiriji turbalar polimer bazasyna birleşdirilip bilner.
Ers Goýmalaryň we ş.m. goşulmagy, taýýar guýulmany ep-esli azaltmaga mümkinçilik berýär.
■ Gurnama wagty köp komponentleri bir kastinge goşmak bilen azalýar.
■ Esasy binanyň has çeýe bolmagyna mümkinçilik berýän birmeňzeş diwar galyňlygyny talap etmeýär.
Most Iň köp ýaýran erginlere, kislotalara, aşgarlara we kesiş suwuklyklaryna himiki garşylyk.
Ting Surat çekmegi talap etmeýär.
■ Kompozitiň dykyzlygy alýumin bilen deňdir (ýöne ekwiwalent güýje ýetmek üçin bölekler has galyň).
Comp Birleşdirilen polimer beton guýma prosesi metal guýmalara garanyňda has az energiýa sarp edýär.Polimer guýma rezinleri öndürmek üçin gaty az energiýa sarp edýär we guýma prosesi otag temperaturasynda amala aşyrylýar.
Epoksi granit materialy, demirden on esse, tebigy granitden üç esse, polatdan ýasalan gurluşdan otuz esse gowy içerki nemlendiriji faktor bar.Sowadyjylara täsir etmeýär, uzak möhletli durnuklylygy, ýylylyk durnuklylygyny gowulandyrýar, ýokary burulýan we dinamiki berkligi, ajaýyp ses siňdirişini we ähmiýetsiz içki stresleri bar.
Adetmezçilikleri inçe böleklerde pes güýji (1 mm-den pes), pes dartyş güýji we pes zarba garşylygy öz içine alýar.

Mineral guýma çarçuwasynyň peýdalary jemlenendir

Mineral guýma çarçuwalaryna giriş

Mineral guýmak iň täsirli, häzirki zaman gurluşyk materiallaryndan biridir.Takyk maşynlary öndürijiler mineral guýma önümçiliginde öňdebaryjylaryň hataryndady.Häzirki wagtda CNC freze maşynlaryna, buraw presslerine, ýylmaýjy enjamlara we elektrik çykaryjy maşynlara degişlilikde ulanylyşy artýar we artykmaçlyklary ýokary tizlikli maşynlar bilen çäklenmeýär.

Epoksi granit materialy diýlip hem atlandyrylýan mineral guýma, çagyl, kwars gumy, buzluk nahary we baglaýjylar ýaly mineral doldurgyçlardan durýar.Material takyk aýratynlyklara laýyklykda garylýar we galyplara sowuk guýulýar.Üstünlik üçin berk binýat!

Döwrebap maşyn gurallary has çalt we çalt işlemeli we öňküsinden has takyklygy üpjün etmeli.Şeýle-de bolsa, ýokary syýahat tizligi we agyr işlemek maşyn çarçuwasynyň islenmeýän titremelerini döredýär.Bu yrgyldylar bölek ýüzüne ýaramaz täsir eder we guralyň ömrüni gysgaldýar.Mineral guýma çarçuwalary titremäni çalt azaldar - çoýun çarçuwalaryndan takmynan 6 esse we polat çarçuwalardan 10 esse çalt.

Freze maşynlary we ýylmaýjy ýaly mineral guýma düşekleri bolan maşyn gurallary has takyk we ýeriň hilini has gowulaşdyrýar.Mundan başga-da, gurallaryň köýnegi ep-esli azalýar we hyzmat möhleti uzalýar.

 

birleşdirilen mineral (epoksi granit) guýma çarçuwasy birnäçe artykmaçlygy getirýär:

  • Şekil we güýç: Mineral guýma prosesi komponentleriň görnüşine aýratyn erkinlik berýär.Materialyň we prosesiň aýratynlyklary has ýokary güýç we ep-esli pes agram getirýär.
  • Infrastrukturanyň integrasiýasy: Mineral guýma prosesi, hakyky guýma prosesinde gurluşyň we ýol görkezijileri, sapakly goýmalar we hyzmatlar üçin birikmeler ýaly goşmaça komponentleri ýönekeý birleşdirmäge mümkinçilik berýär.
  • Çylşyrymly maşyn gurluşlaryny öndürmek: Adaty prosesler bilen düşünip bolmajak zat mineral guýma bilen mümkin bolýar: Baglanan bogunlar arkaly çylşyrymly gurluşlary emele getirmek üçin birnäçe komponent bölekleri ýygnalyp bilner.
  • Ykdysady ölçeg takyklygy: Köp halatlarda mineral guýma komponentleri iň soňky ölçeglere çykarylýar, sebäbi gatylaşma wagtynda hiç hili gysylma ýok.Munuň bilen has gymmat gutarnykly gutarnykly amallar ýok edilip bilner.
  • Takyklyk: Has takyk salgylanma ýa-da goldaýan ýüzler hasam üwemek, emele getirmek ýa-da üwemek amallary arkaly gazanylýar.Netijede, köp maşyn düşünjeleri owadan we täsirli durmuşa geçirilip bilner.
  • Gowy ýylylyk durnuklylygy: Mineral guýma, temperaturanyň üýtgemegine gaty haýal täsir edýär, sebäbi ýylylyk geçirijiligi metal materiallardan ep-esli pesdir.Şol sebäpli gysga möhletli temperaturanyň üýtgemegi, enjam guralynyň ölçeg takyklygyna ep-esli az täsir edýär.Maşyn düşeginiň has gowy ýylylyk durnuklylygy, enjamyň umumy geometriýasynyň has gowy saklanýandygyny we netijede geometrik ýalňyşlyklaryň azalýandygyny aňladýar.
  • Poslama ýok: Mineral guýulýan komponentler ýaglara, sowadyjylara we beýleki agressiw suwuklyklara garşydyr.
  • Gurallaryň has uzak hyzmat ediş möhleti üçin has uly yrgyldy damping: mineral guýmalarymyz polatdan ýa-da çoýundan titremäniň nemlenmeginiň 10x has gowy bahasyna ýetýär.Bu aýratynlyklaryň kömegi bilen, maşyn gurluşynyň aşa ýokary dinamiki durnuklylygy gazanylýar.Munuň maşyn gurallaryny gurýanlar we ulanyjylar üçin berýän peýdalary düşnüklidir: işlenilen ýa-da ýer bölekleriniň üstki bezeginiň has gowy hili we gurallaryň çykdajylarynyň peselmegine eltýän gurallaryň ömri has uzyn.
  • Daşky gurşaw: Önümçilik wagtynda daşky gurşawa täsiri azalýar.

Mineral guýma çarçuwasy we guýma demir çarçuwasy

Öň ulanylan täze mineral guýma vs guýma demir çarçuwasynyň peýdalaryna aşakda serediň:

  Mineral guýma (epoksi granit) Demir guýmak
Damping Beýik Pes
Atylylyk öndürijiligi Pes ýylylyk geçirijiligi

we ýokary spes.ýylylyk

kuwwaty

Heatokary ýylylyk geçirijiligi we

pes spes.ýylylyk kuwwaty

Içindäki bölekler Çäklendirilmedik dizaýn we

Bir bölek galyp we

üznüksiz baglanyşyk

Işlemek zerur
Poslama garşylyk Goşmaça ýokary Pes
Daşky gurşaw

Dostluk

Energiýanyň az sarp edilmegi Energyokary energiýa sarp edilişi

 

Netije

Mineral guýma CNC maşyn çarçuwaly gurluşlarymyz üçin amatlydyr.Açyk tehnologiki, ykdysady we daşky gurşaw artykmaçlyklaryny hödürleýär.Mineral guýma tehnologiýasy ajaýyp titremäni peseltmegi, ýokary himiki garşylygy we möhüm ýylylyk artykmaçlyklaryny üpjün edýär (poladyňky ýaly ýylylyk giňelmesi).Birikdiriş elementleri, kabeller, datçik we ölçeg ulgamlary hemmesini gurnama guýup bolýar.

Mineral guýma granit ýatak işleýiş merkeziniň peýdalary näme?

Mineral guýma granit ýatak işleýiş merkeziniň peýdalary näme?
Mineral guýmalar (adam tarapyndan öndürilen granit aka rezin beton) gurluş gurallary hökmünde 30 ýyldan gowrak wagt bäri maşyn gurallary pudagynda giňden kabul edilýär.

Statistikalara görä, Europeewropada her 10 maşyn guralynyň biri ýatak hökmünde mineral guýma önümlerini ulanýar.Şeýle-de bolsa, ýerliksiz tejribe, doly däl ýa-da nädogry maglumatlaryň ulanylmagy, mineral guýmalara şübhelenmäge we düşünjä sebäp bolup biler.Şonuň üçin täze enjam ýasalanda mineral guýma önümleriniň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini seljermek we beýleki materiallar bilen deňeşdirmek zerurdyr.

Gurluşyk tehnikasynyň binýady, adatça, çoýun, mineral guýma (polimer we / ýa-da reaktiw rezin beton), polat / kebşirlenen gurluş (örtük / ýapylmaz) we tebigy daş (granit ýaly) bölünýär.Her materialyň öz aýratynlyklary bar we kämil gurluş materialy ýok.Diňe belli bir gurluş talaplaryna laýyklykda materialyň artykmaçlyklaryny we kemçiliklerini gözden geçirip, ideal gurluş materialyny saýlap bolýar.

Gurluş materiallarynyň iki möhüm funksiýasy - komponentleriň geometriýasyny, ýagdaýyny we energiýa siňdirilmegini kepillendirýär, degişlilikde ýerine ýetiriş talaplaryny (statiki, dinamiki we ýylylyk öndürijiligi), funksional / gurluş talaplaryny (takyklygy, agramy, diwaryň galyňlygy, ýol relsleriniň aňsatlygy) öňe sürýär. materiallary gurmak, media aýlanyş ulgamy, logistika) we çykdajy talaplary (bahasy, mukdary, elýeterliligi, ulgam aýratynlyklary) üçin.
I. Gurluş materiallary üçin öndürijilik talaplary

1. Statiki aýratynlyklar

Bazanyň statiki häsiýetlerini ölçemegiň ölçegi, adatça materialyň berkligi, ýokary güýç däl-de, ýüküň iň pes deformasiýasydyr.Statiki elastik deformasiýa üçin mineral guýma, Hookyň kanunyna boýun bolýan izotrop birmeňzeş materiallar diýip pikir edip bolar.

Mineral guýmalaryň dykyzlygy we elastik moduly, çoýun demirleriniň 1/3 bölegidir.Mineral guýma we guýma ütükleriň birmeňzeş berkligi, şol bir agramyň aşagynda, demir guýmalarynyň we mineral guýmalaryň berkligi, şekiliň täsirini göz öňünde tutman birmeňzeşdir.Köp ýagdaýlarda mineral guýmalaryň dizaýn diwar galyňlygy adatça demir guýma önümlerinden 3 esse köpdür we bu dizaýn önümiň mehaniki aýratynlyklary ýa-da guýulmagy meselesinde hiç hili kynçylyk döretmez.Mineral guýmalar basyşy göterýän statiki şertlerde işlemek üçin amatlydyr (meselem, düşekler, diregler, sütünler) we inçe diwarly we / ýa-da kiçi çarçuwalar (meselem, stollar, paletler, gural çalşyjylar, wagonlar, pyçak diregleri).Gurluş bölekleriniň agramy, adatça, mineral guýma öndürijileriniň enjamlary bilen çäklendirilýär we 15 tonnadan ýokary mineral guýma önümleri seýrek bolýar.

2. Dinamiki aýratynlyklar

Miliň aýlanma tizligi we / ýa-da tizlenmesi näçe köp bolsa, enjamyň dinamiki öndürijiligi şonça-da möhümdir.Çalt ýerleşdiriş, gurallary çalt çalyşmak we ýokary tizlikli iýmit mehaniki rezonansy we maşynyň gurluş bölekleriniň dinamiki tolgunmasyny yzygiderli güýçlendirýär.Komponentiň ölçegli dizaýnyna goşmaça, komponentiň deflýasiýasy, köpçülikleýin paýlanyşy we dinamiki berkligi materialyň damping häsiýetlerine uly täsir edýär.

Mineral guýma önümlerini ulanmak bu meseleleriň oňat çözgüdini hödürleýär.Wibrasiýalary adaty guýma demirden 10 esse gowy siňdirýändigi sebäpli amplitudany we tebigy ýygylygy ep-esli azaldyp biler.

Işlemek ýaly işleýiş işlerinde has takyklygy, ýeriň hilini we gurallaryň ömrüni has uzaklaşdyryp biler.Şol bir wagtyň özünde, sesiň täsiri nukdaýnazaryndan, uly dwigateller we merkezden gaçyryş enjamlary üçin esaslary, geçiriş guýmalaryny we dürli materiallaryny deňeşdirmek we barlamak arkaly mineral guýmalar gowy ýerine ýetirildi.Täsir ses analizine görä, mineral guýma ses basyşynyň derejesinde ýerli 20% peselmegine ýetip biler.

3. malylylyk aýratynlyklary

Hünärmenler maşyn gurallarynyň gyşarmalarynyň takmynan 80% -iniň termiki täsirlerden döreýändigini çaklaýarlar.Içerki ýa-da daşarky ýylylyk çeşmeleri, gyzdyrmak, iş böleklerini üýtgetmek we ş.m. ýaly prosesleriň kesilmegi termiki deformasiýanyň sebäpleridir.Iň oňat materialy saýlap bilmek üçin maddy talaplary aýdyňlaşdyrmaly.Specificokary ýylylyk we pes ýylylyk geçirijiligi mineral guýmalara wagtlaýyn temperatura täsirlerine (iş bölekleriniň üýtgemegi) we daşky gurşawyň temperaturasynyň üýtgemegine gowy ýylylyk inersiýasyna eýe bolmaga mümkinçilik berýär.Metal düşek ýaly çalt gyzdyrmak zerur bolsa ýa-da düşegiň temperaturasy gadagan edilse, ýylylygy ýa-da sowadyjy enjamlary temperaturany gözegçilikde saklamak üçin göni mineral guýulýar.Temperaturanyň şunuň ýaly kompensasiýa enjamyny ulanmak, takyk bahany takyklygy ýokarlandyrmaga kömek edýän temperaturanyň täsiri sebäpli dörän deformasiýany azaldyp biler.

 

II.Funksional we gurluş talaplary

Bütewilik mineral guýma önümlerini beýleki materiallardan tapawutlandyrýan tapawutlandyryjy aýratynlykdyr.Mineral guýma üçin iň ýokary guýma temperaturasy 45 ° C bolup, ýokary takyk galyplar we gurallar bilen bilelikde bölekler we mineral guýma önümleri bilelikde guýulyp bilner.

Öňdebaryjy guýma usullary mineral guýma boşluklarynda hem ulanylyp bilner, netijede takyk gurnama we işlemegi talap etmeýän demir ýollary.Beýleki esasy materiallar ýaly, mineral guýmalar hem belli bir gurluş dizaýn düzgünlerine tabyn.Diwaryň galyňlygy, ýük göteriji esbaplar, gapyrga salmak, ýüklemek we düşürmek usullary beýleki materiallardan belli bir derejede tapawutlanýar we dizaýn wagtynda öňünden göz öňünde tutulmalydyr.

 

III.Çykdajylaryň talaplary

Tehniki nukdaýnazardan seretmek möhüm bolsa-da, çykdajylaryň netijeliligi onuň ähmiýetini barha artdyrýar.Mineral guýma önümlerini ulanmak in engineenerlere ep-esli önümçilik we iş çykdajylaryny tygşytlamaga mümkinçilik berýär.Işlemek üçin çykdajylary tygşytlamakdan başga-da, guýma, jemleýji gurnama we logistika çykdajylaryny ýokarlandyrmak (ammar we ulag) hem şoňa görä azalýar.Mineral guýmalaryň ýokary derejeli işini göz öňünde tutup, tutuş bir taslama hökmünde garamaly.Aslynda, baza gurlanda ýa-da öňünden gurlanda bahany deňeşdirmek has ýerliklidir.Has ýokary başlangyç çykdajy mineral guýma galyplarynyň we gurallaryň bahasydyr, ýöne bu çykdajy uzak möhletleýin ulanylanda (500-1000 bölek / polat galyp) azaldylyp bilner we ýyllyk sarp edilişi 10-15 bölek töweregi.

 

IV.Ulanyş gerimi

Gurluş materialy hökmünde mineral guýma önümleri adaty gurluş materiallaryny yzygiderli çalyşýar we onuň çalt ösmeginiň açary mineral guýma, galyplar we durnukly baglanyşyk gurluşlaryndadyr.Häzirki wagtda mineral guýma önümleri üweýji maşynlar we ýokary tizlikli işlemek ýaly köp sanly gural gurallarynda giňden ulanylýar.Öndüriji maşyn öndürijileri, maşyn düşekleri üçin mineral guýma önümlerini ulanyp, maşyn gurallary pudagynda öňdebaryjy boldular.Mysal üçin, ABA z & b, Bahmler, Jung, Mikrosa, Schaudt, Stude we ş.m. ýaly dünýä belli kompaniýalar üweýiş işinde ýokary takyklygy we ajaýyp ýer hilini almak üçin mydama mineral guýmalaryň çyglylygy, ýylylyk inersiýasy we bitewiliginden peýdalanýarlar. .

Gitdigiçe köpelýän dinamiki ýükler bilen, gurallary üweýji pudagynda dünýäde öňdebaryjy kompaniýalar mineral guýma önümlerini has gowy görýärler.Mineral guýma düşegi gaty berklige eýedir we çyzykly hereketlendirijiniň tizlenmegi netijesinde dörän güýji ýok edip biler.Şol bir wagtyň özünde, gowy yrgyldy siňdiriş öndürijiliginiň we çyzykly hereketlendirijiniň organiki utgaşmasy iş böleginiň üstki hilini we ýylmaýjy tigiriň hyzmat ediş möhletini ep-esli ýokarlandyryp biler.

ZhongHui-iň edip biljek iň uly ululygy haýsy?

Bir bölegi barada aýdylanda.Uzynlygy 10000mm içinde biziň üçin aňsat.

Mineral guýmagyň iň pes diwar galyňlygy nämeden ybarat?

Diwaryň iň pes galyňlygy nämeden ybarat?

Umuman alanyňda, enjam bazasynyň iň az galyňlygy azyndan 60mm bolmaly.Inçe bölümleri (meselem, 10 mm galyňlykda) inçe jemleýji ululyklar we formulalar bilen guýup bolýar.

Mineral guýma mehaniki bölekleriňiz näderejede takyk bolup biler?

Dökülenden soň gysyş tizligi 1000mm üçin takmynan 0,1-0,3 mm.Has takyk mineral guýma mehaniki bölekleri talap edilende, ikinji derejeli cnc üwemek, el bilen urmak ýa-da beýleki işlemek arkaly çydamlylyk gazanyp bolar.

Näme üçin ZhongHui mineral guýma saýlamaly?

Mineral guýma materialymyz Jinan Black granit tebigatyny saýlaýar.Kompaniýalaryň köpüsi diňe gurluşykda adaty tebigat granitini ýa-da adaty daşy saýlaýarlar.

· Çig materiallar: ýokary güýç, ýokary berklik we könelişme garşylygy bilen dünýäde meşhur bolan Jinan Gara Granit ('JinanQing' granit diýlip hem atlandyrylýar) bölejikleri bilen jemlenýär;

· Formula: özboluşly güýçlendirilen epoksi rezinler we goşundylar bilen, optimal hemmetaraplaýyn öndürijiligi üpjün etmek üçin dürli formulalary ulanýan dürli komponentler;

· Mehaniki aýratynlyklary: titremäniň siňdirilmegi çoýun demirden takmynan 10 esse, gowy statiki we dinamiki häsiýetlerden;

· Fiziki aýratynlyklary: dykyzlygy guýma demiriň 1/3 bölegine, gigroskopik däl, gowy ýylylyk durnuklylygy metallardan has ýokary ýylylyk barýer häsiýetine eýe;

· Himiki aýratynlyklary: metallara garanyňda poslama garşylygy, daşky gurşawa arassa;

· Ölçegli takyklyk: guýlandan soň çyzykly gysylma takmynan 0,1-0.3㎜ / m, ähli uçarlarda gaty ýokary görnüş we hasap takyklygy;

· Gurluşyň bitewiligi: örän çylşyrymly gurluş guýulyp bilner, tebigy granit ulanylanda bolsa adatça ýygnamak, bölmek we birleşdirmek talap edilýär;

· Haýal termiki reaksiýa: gysga möhletli temperaturanyň üýtgemegine has haýal we has az täsir edýär;

· Içerki goýmalar: berkidijiler, turbalar, kabeller we kameralar gurluşa ýerleşdirilip bilner, metal, daş, keramika we plastmassa we ş.m.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?