Takyk metal bir nokatly çözgütler

 • Precision Cast Iron Surface Plate

  Takyk guýma demir üstki plastinka

  Döküm demir T örtülen plastinka, esasan, iş bölegini goramak üçin ulanylýan senagat ölçeg guralydyr.Oturylyşyk işgärleri ony enjamlary düzetmek, gurnamak we goldamak üçin ulanýarlar.

 • Optic Vibration Insulated Table

  Optiki wibrasiýa izolýasiýa tablisasy

  Häzirki zaman ylmy jemgyýetinde geçirilen ylmy synaglar has takyk hasaplamalary we ölçegleri talap edýär.Şonuň üçin daşarky gurşawdan we päsgelçiliklerden has izolirlenip bilinýän enjam, synagyň netijelerini ölçemek üçin örän möhümdir.Dürli optiki komponentleri we mikroskop şekillendiriş enjamlaryny we ş.m. düzedip biler. Optiki synag platformasy hem ylmy gözleg synaglarynda hökmany önüme öwrüldi.

 • Precision Casting

  Takyk guýma

  Takyk guýma çylşyrymly şekilleri we ýokary ölçegli takyklygy bolan guýma önümlerini öndürmek üçin amatlydyr.Takyk guýma ajaýyp ýerüsti gutarnykly we ölçegli takyklyga eýe.Az mukdarda haýyş sargytlary üçin amatly bolup biler.Mundan başga-da, kastingleriň dizaýnynda we maddy taýdan saýlanylmagynda “Precision” kastingleri uly erkinlige eýe.Maýa goýumlary üçin poladyň ýa-da garyndy poladyň köp görnüşine mümkinçilik berýär. Şonuň üçin guýma bazarynda, takyk guýma iň ýokary hilli guýma.

 • Precision Metal Machining

  Takyk metaldan işlemek

  Iň köp ulanylýan maşynlar degirmenlerden, tornalardan başlap, dürli kesiji maşynlara çenli.Döwrebap metal işlenende ulanylýan dürli maşynlaryň bir aýratynlygy, olaryň hereketine we işleýşine takyk netijelere ýetmek üçin möhüm ähmiýete eýe bolan CNC (kompýuter san gözegçiligi) ulanýan kompýuterler tarapyndan dolandyrylmagydyr.

 • Precision Gauge Block

  Takyk ölçeg bloky

  Ölçeg bloklary (ölçeýji bloklar, ansohansson ölçeýjileri, süýşüriji ölçegler ýa-da Jo bloklary diýlip hem atlandyrylýar) takyk uzynlygy öndürmek üçin ulgamdyr.Aýry-aýry ölçeg bloklary takyk ýere düşen we belli bir galyňlyga çyzylan metal ýa-da keramiki blokdyr.Ölçeg bloklary standart uzynlyklar bilen bloklaryň toplumyna girýär.Ulanylanda, islenýän uzynlygy (ýa-da beýikligi) düzmek üçin bloklar ýerleşdirilýär.