Sorag-jogap - takyk granit

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

1. Näme üçin maşyn esaslary we metrologiýa komponentleri üçin granit saýlamaly?

Granit, aşa güýçliligi, dykyzlygy, çydamlylygy we poslama garşylygy üçin gazylan gaýa görnüşidir.Granöne granit hem köp taraply - bu diňe kwadratlar we gönüburçluklar üçin däl!Aslynda, şekilleriň, burçlaryň we dürli üýtgeşmeleriň egrilerinde yzygiderli döredilen ajaýyp netijeler bilen granit komponentleri bilen ynamly işleýäris.
Sungaty gaýtadan işleýän ýagdaýymyzda kesilen ýüzler gaty tekiz bolup biler.Bu häsiýetler granitleri adaty ululykdaky we ýöriteleşdirilen dizaýn maşyn bazalaryny we metrologiýa komponentlerini döretmek üçin iň oňat material edýär.Granit:
■ işlemeli
Cut kesilende we gutaranda takyk tekiz
■ pos çydamly
■ çydamly
■ uzak dowam edýär
Granit böleklerini arassalamak hem aňsat.Customörite dizaýnlary döredeniňizde, artykmaçlyklary üçin granit saýlamagy unutmaň.

STANDARTLAR / I HIGH GOWY GÖRNÜŞLER
ZHHIMG tarapyndan adaty ýerüsti plastinka önümlerimiz üçin ulanylýan granit, ýokary kwars mazmunyna eýe bolup, könelmegine we zaýalanmagyna has uly garşylygy üpjün edýär.Iň ýokary gara reňklerimiz, suwuň siňdirilişiniň pes derejesine eýe bolup, tabaklarda oturanyňyzda takyk ölçegleriň poslamagy mümkinçiligini azaldýar.ZHHIMG tarapyndan hödürlenýän granitiň reňkleri az ýalpyldawuklyga sebäp bolýar, bu bolsa tabaklary ulanýan şahslar üçin göz gamaşdyrmasyny aňladýar.Bu tarapy minimal derejede saklamak üçin termiki giňelmegi göz öňünde tutup, granit görnüşlerimizi saýladyk.

HYZMAT EDILMELERI
Haçan-da programmaňyz adaty şekiller, ýüplükli goýmalar, ýeri ýa-da beýleki işleýişli plastinka çagyrsa, Gara Jinan Gara ýaly material saýlamak islärsiňiz.Bu tebigy material ýokary berkligi, ajaýyp titremäni peseltmegi we kämilleşdiriş ukybyny hödürleýär.

2. Granitiň haýsy reňki iň gowusy?

Diňe reňkiň daşyň fiziki häsiýetlerini görkezmeýändigini bellemelidiris.Umuman aýdanyňda, granitiň reňki minerallaryň barlygy ýa-da ýoklugy bilen gönüden-göni baglanyşyklydyr, bu ýerüsti plastinka materialyny emele getirýän häsiýetlere hiç hili täsir edip bilmez.Surfaceerüsti plitalar üçin ajaýyp gülgüne, çal we gara granitler, şeýle hem takyk programmalar üçin düýbünden ýaramly gara, çal we gülgüne granitler bar.Granitiň kritiki aýratynlyklary, ýerüsti plastinka materialy hökmünde ulanylyşyna görä, reňk bilen hiç hili baglanyşygy ýok we aşakdakylar:
Iff Gatylyk (ýüküň aşagyndaky deflýasiýa - Elastiklik moduly bilen görkezilýär)
■ Gatylyk
Ens Dykyzlygy
Resistance Garşylyk geýiň
Ability Durnuklyk
■ Gözenek

Köp granit materiallaryny synagdan geçirdik we bu materiallary deňeşdirdik.Ahyrynda netijäni alýarys, Jinan gara granit, iň gowy materialdyr.Hindi gara granit we Günorta Afrika granitleri Jinan Gara Granitine meňzeýär, ýöne fiziki aýratynlyklary Jinan Gara Granitden az.ZHHIMG dünýäde has köp granit materialy gözlemegi we fiziki aýratynlyklaryny deňeşdirmegi dowam etdirer.

Taslamaňyza laýyk gelýän granit hakda has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýärisinfo@zhhimg.com.

3. surfaceerüsti plastinka takyklygy üçin pudaklaýyn standart barmy?

Dürli öndürijiler dürli standartlary ulanýarlar.Dünýäde köp standartlar bar.
Aýratynlyklary üçin DIN Standard, ASME B89.3.7-2013 ýa-da Federal spesifikasiýa GGG-P-463c (Granit üstü plitalary) we ş.m.

We talaplaryňyza görä granit takyklygy barlaýyş plastinkasyny öndürip bileris.Has köp standartlar barada has giňişleýin maglumat almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.

4. surfaceerüsti plastinka tekizligi nädip kesgitlenýär we kesgitlenýär?

Tekizlik, iki sany paralel uçaryň, esasy tekizligiň we üçegiň tekizliginiň içinde ýerleşýän ähli nokatlar hökmünde kabul edilip bilner.Uçarlaryň arasyndaky aralygy ölçemek, ýeriň umumy tekizligi.Bu tekizligi ölçemek, adatça, çydamlylygy üpjün edýär we dereje belligini öz içine alyp biler.

Mysal üçin, üç sany standart synp üçin tekizlige çydamlylyk federal spesifikasiýada aşakdaky formula bilen kesgitlenýär:
A Laboratoriýa derejesi AA = (40 + diagonaly kwadrat / 25) x .000001 "(bir taraplaýyn)
■ Barlag A synpy = Laboratoriýa AA x 2
■ Gural otagy B synpy = AA x 4 laboratoriýa synpy.

Adaty ululykdaky plastinkalar üçin, bu spesifikasiýanyň talaplaryndan has ýokary tekizlige çydamlylygy kepillendirýäris.Tekizlikden başga-da, ASME B89.3.7-2013 we Federal spesifikasiýa GGG-P-463c salgy mowzuklary, şol sanda: gaýtalamagyň ölçeg takyklygy, ýerüsti plastinka granitleriniň material häsiýetleri, üstüň gutarmagy, goldaw nokadynyň ýerleşişi, berkligi, kabul ederlikli barlag usullary, gurnama sapakly goýmalar we ş.m.

ZHHIMG granit üst plastinalary we granit barlag plitalary bu spesifikasiýada görkezilen talaplaryň hemmesine laýyk gelýär ýa-da ondan ýokarydyr.Häzirki wagtda granit burç plitalary, meňzeşlikler ýa-da ussat meýdançalar üçin kesgitleýji kesgitleme ýok.

Beýleki standartlaryň formulalaryny tapyp bilersiňizOWükle.

5. Köýnegi azaldyp, üstümdäki tabagyň ömrüni nädip uzaldyp bilerin?

Ilki bilen tabagy arassa saklamak möhümdir.Howadan çykýan abraziw tozan, adatça iş böleklerine we gapaklaryň kontakt ýüzlerine ornaşmaga ýykgyn edýändigi sebäpli, tabakdaky könelmegiň we ýyrtylmagyň iň uly çeşmesidir.Ikinjiden, tabagyňy tozandan we zeperden goramak üçin ýap.Geýim ömri ulanylmaýan wagty tabagy ýapmak, bir sebiti aşa köp ulanmazlyk üçin tabagy wagtal-wagtal aýlamak we karbid padleri bilen ölçemek üçin polat kontakt padleri çalyşmak arkaly uzaldylyp bilner.Şeýle hem, tabakda iýmit ýa-da alkogolsyz içgiler goýmaň.Köp alkogolsyz içgilerde has ýumşak minerallary eräp bilýän we ownuk çukurlary goýup bilýän uglerod ýa-da fosfor kislotasynyň bardygyny unutmaň.

6. surfaceerüsti tabagy näçe gezek arassalamaly?

Bu tabagyň nähili ulanylýandygyna baglydyr.Mümkin bolsa, günüň başynda tabagy arassalamagy maslahat berýäris (ýa-da iş smenasy) we soňunda ýene.Tabak, esasanam ýagly ýa-da ýelmeşýän suwuklyklar bilen hapalanan bolsa, derrew arassalanmalydyr.

Tabagy suwuk ýa-da ZHHIMG Suwsyz ýerüsti plastinka arassalaýjy bilen yzygiderli arassalaň.Arassalaýjy çözgütleri saýlamak möhümdir.Üýtgäp durýan erginç ulanylsa (aseton, lak inçe, alkogol we ş.m.) bugarmak ýerini sowadar we ýoýar.Bu ýagdaýda, plastinkany ulanmazdan ozal kadalaşmagyna ýol bermeli ýa-da ölçeg ýalňyşlyklary ýüze çykar.

Tabagyň kadalaşmagy üçin zerur bolan wagt, tabagyň ululygyna we sowadyş mukdaryna görä üýtgeýär.Kiçijik tabaklar üçin bir sagat ýeterlik bolmaly.Uly tabaklar üçin iki sagat gerek bolup biler.Suw esasly arassalaýjy ulanylsa, bugarýan sowuklama hem bolar.

Tabak suwy hem saklar we bu metal bölekleriň ýer bilen kontaktda poslamagyna sebäp bolup biler.Käbir arassalaýjylar guradylandan soň ýelmeýän galyndylary hem galdyrarlar, bu howa arkaly tozany özüne çeker we aslynda könelmegi däl-de, könelmegi artdyrar.

cleaning-granite-surface-plate

7. surfaceerüsti plastinka näçe gezek kalibrlenmeli?

Bu tabagyň ulanylyşyna we daşky gurşawyna baglydyr.Täze plastinka ýa-da takyk granit garnituralaryny satyn alanyňyzdan bir ýyl soň doly gaýtadan işlemegi maslahat berýäris.Granitiň üstki plastinkasy agyr ulanylyşyny görse, bu aralygy alty aýa çenli gysgaltmak maslahat berilip bilner.Elektron derejesini ýa-da şuňa meňzeş enjamy ulanyp, gaýtalanýan ölçeg säwliklerini her aý gözden geçirmek, ösýän könelişen ýerleri görkezer we ýerine ýetirmek üçin birnäçe minut gerek bolar.Ilkinji gaýtadan gözden geçirişiň netijeleri kesgitlenenden soň, içerki hil ulgamyňyzyň rugsat berşi ýaly ýa-da talap edilişi ýaly kalibrleme aralygy uzaldylyp ýa-da gysgaldylyp bilner.

Granit üstüňizi barlamaga we kalibrlemäge kömek etmek üçin hyzmat hödürläp bileris.

unnamed

 

8. Näme üçin üstümdäki plastinkada ýerine ýetirilen kalibrlemeler üýtgeýän ýaly?

Kalibrlemeleriň arasynda üýtgemeleriň birnäçe sebäbi bar:

 • Kalibrlemezden ozal gyzgyn ýa-da sowuk ergin bilen ýuwuldy we kadalaşmak üçin ýeterlik wagt berilmedi
 • Tabak nädogry goldanýar
 • Temperaturanyň üýtgemegi
 • Garalamalar
 • Plastinanyň üstünde göni gün şöhlesini ýa-da beýleki ýagty ýylylygy.Headokarky yşyklandyryşyň ýerini gyzdyrmaýandygyna göz ýetiriň
 • Gyş bilen tomus arasynda dik temperatura gradiýentiniň üýtgemeleri (Mümkin bolsa, kalibrlemäniň ýerine ýetirilen wagty dik gradiýent temperaturasyny biliň.)
 • Plastinka iberilenden soň kadalaşmak üçin ýeterlik wagt berilmeýär
 • Gözleg enjamlaryny nädogry ulanmak ýa-da kalibrlenmedik enjamlary ulanmak
 • Könelişmek netijesinde ýerüsti üýtgeşiklik
9. Çydamlylygyň görnüşi

精度符号

10. Takyk granitde haýsy deşikleri edip bilersiňiz?

Takyk granitde näçe deşik bar?

holes on granite

11. “Precision Granite” komponentlerindäki ýerler

“Precision Granite” komponentlerinde ýerler

slots on granite_副本

12. Granit üstü plitalaryny ýokary takyklyk bilen saklaň --- Wagtlaýyn kalibrlenýär

Köp zawodlar, gözleg otaglary we barlaghanalar üçin takyk ölçemek üçin takyk granit ýerüsti plitalara bil baglanýar.Her çyzykly ölçeg, ahyrky ölçegleriň alynýan takyk salgylanma ýüzüne baglydygy sebäpli, üstki plitalar işlenmezden ozal iş barlagy we ýerleşişi üçin iň oňat salgylanma tekizligini üpjün edýär.Şeýle hem, beýikligi ölçemek we geýmek üçin ýüzler üçin ideal esaslardyr.Mundan başga-da, ýokary derejeli tekizlik, durnuklylyk, umumy hil we ussatlyk olary çylşyrymly mehaniki, elektron we optiki gaplaýyş ulgamlaryny gurmak üçin gowy saýlamaga öwürýär.Bu ölçeg amallarynyň haýsydyr biri üçin ýerüsti plitalary kalibrlemek zerurdyr.

Ölçegleri we tekizligi gaýtalaň

Takyklygy üpjün etmek üçin tekizlik we gaýtalanýan ölçegler möhümdir.Tekizlik, iki sany paralel uçaryň, esasy tekizligiň we üçegiň tekizliginiň içinde ýerleşýän ähli nokatlar hökmünde kabul edilip bilner.Uçarlaryň arasyndaky aralygy ölçemek, ýeriň umumy tekizligi.Bu tekizligi ölçemek, adatça, çydamlylygy üpjün edýär we dereje belligini öz içine alyp biler.

Üç standart baha üçin tekizlige çydamlylyk, federal formulada aşakdaky formula bilen kesgitlenilýär:

DIN Standard, GB Standard, ASME Standard, JJS standart ... dürli stendli dürli ýurt ...

Standart barada has giňişleýin maglumat.

Tekizlikden başga-da, gaýtalanmagy üpjün edilmelidir.Gaýtalama ölçegi ýerli tekizlik ýerlerini ölçemekdir.Bu, görkezilen çydamlylygyň içinde gaýtalanjak tabagyň üstünde islendik ýerde alnan ölçegdir.Areaerli tekizligi umumy tekizlige garanyňda has çydamlylyga gözegçilik etmek, ýerüsti tekizlik profiliniň kem-kemden üýtgemegini kepillendirýär we şeýlelik bilen ýerli ýalňyşlyklary azaldýar.

Surfaceerüsti plastinkanyň tekizligine we gaýtalanýan ölçeg aýratynlyklaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin granit ýerüsti plitalary öndürijiler öz spesifikasiýalary üçin esas hökmünde Federal spesifikasiýa GGG-P-463c ulanmalydyrlar.Bu standart gaýtalanýan ölçeg takyklygyny, ýerüsti plastinka granitiniň maddy aýratynlyklaryny, ýerüsti gutarmagyny, goldaw nokadynyň berkligini, berkligi, sapakly girişleri we sapakly gurnamalary kabul edýär.

Plastink plastinkasy umumy tekizlik üçin spesifikasiýadan has könelmezden ozal könelen ýa-da tolkunly ýazgylary görkezer.Gaýtadan okalýan ölçeýjini ulanyp, gaýtalanýan ölçeg säwlikleri üçin aýlyk barlag, könelişen ýerleri kesgitlär.Gaýtadan okalýan geý, ýerli ýalňyşlygy kesgitleýän we ýokary ulaldyjy elektron güýçlendirijide görkezilip bilinýän ýokary takyklyk guralydyr.

Plastinanyň takyklygyny barlamak

Birnäçe ýönekeý görkezmä eýerip, granit üstündäki plastinka köp ýyllap dowam etmeli.Tabaklaryň ulanylyşyna, dükanyň gurşawyna we zerur takyklygyna baglylykda, ýerüsti plastinkanyň takyklygyny barlamagyň ýygylygy üýtgeýär.Umumy düzgün, täze tabak satyn alnandan bir ýyl içinde doly gaýtadan işlemek üçin.Tabak ýygy-ýygydan ulanylsa, bu aralygy alty aýa çenli gysgaltmak maslahat berilýär.

Plastink plastinkasy umumy tekizlik üçin spesifikasiýadan has könelmezden ozal könelen ýa-da tolkunly ýazgylary görkezer.Gaýtadan okalýan geýjini ulanyp, gaýtalanýan ölçeg säwlikleri üçin aýlyk barlag, könelişen ýerleri kesgitlär.Gaýtadan okalýan geý, ýerli ýalňyşlygy kesgitleýän we ýokary ulaldyjy elektron güýçlendirijide görkezilip bilinýän ýokary takyklyk guralydyr.

Netijeli gözleg programmasy, Milli standartlar we tehnologiýa institutyna (NIST) yzarlanylýan umumy tekizligiň hakyky kalibrlemesini üpjün edip, awtokollimator bilen yzygiderli barlaglary öz içine almalydyr.Öndüriji ýa-da garaşsyz kompaniýa tarapyndan giňişleýin kalibrleme wagtal-wagtal zerurdyr.

Kalibrlemeleriň arasyndaky üýtgeşiklikler

Käbir ýagdaýlarda ýerüsti plastinka kalibrlemeleriniň arasynda üýtgeşiklikler bar.Käwagt könelmek, gözden geçiriş enjamlaryny nädogry ulanmak ýa-da kalibrlenmedik enjamlary ulanmak ýaly ýerüsti üýtgemeler ýaly faktorlar bolup biler.Iň köp ýaýran iki faktor, temperatura we goldaw.

Iň möhüm üýtgeýänleriň biri temperatura.Mysal üçin, kalibrlemezden ozal gyzgyn ýa-da sowuk ergin bilen ýuwulan we kadalaşmak üçin ýeterlik wagt berilmedik bolmagy mümkin.Temperaturanyň üýtgemeginiň beýleki sebäplerine sowuk ýa-da yssy howanyň çyzgylary, göni gün şöhlesi, yşyklandyryş ýa-da tabagyň üstündäki şöhle saçýan beýleki çeşmeler girýär.

Şeýle hem gyş bilen tomsuň arasynda dik temperatura gradiýentinde üýtgeşiklikler bolup biler.Käbir ýagdaýlarda, tabaga iberilenden soň kadalaşmak üçin ýeterlik wagt berilmeýär.Kalibrleme ýerine ýetirilende dik gradient temperaturasyny ýazga almak gowy pikir.

Kalibrlemäniň üýtgemeginiň başga bir umumy sebäbi, nädogry goldanýan tabak.Plateerüsti plastinka üç nokatda goldanylmalydyr, iň gowusy plastinkanyň ujundan 20% uzaklykda ýerleşýär.Iki direg uzyn tarapdan ininiň 20% -inde, galan goldaw merkezde bolmaly.

Diňe üç nokat takyklykdan başga zada berk durup biler.Tabagy üç nokatdan köp goldamaga synanyşmak, plastinkanyň üç nokadyň dürli kombinasiýalaryndan goldaw almagyna sebäp bolar, bu önümçilik wagtynda goldanýan üç nokady bolmaz.Plastinka täze goldaw meýilnamasyna laýyk gelmezligi sebäpli ýalňyşlyklar ýüze çykar.Degişli goldaw nokatlaryna hatara düzmek üçin niýetlenen polat stendleri ulanmagy göz öňünde tutuň.Munuň üçin stendler, adatça, ýerüsti plastinka öndürijisinden elýeterlidir.

Tabak dogry goldanýan bolsa, diňe bir programma görkezen ýagdaýynda takyk tekizlemek zerur.Dogry goldanýan tabagyň takyklygyny saklamak üçin tekizlemek zerur däl.

Tabagy arassa saklamak möhümdir.Howadan çykýan abraziw tozan, adatça iş böleklerine we ölçeýjileriň kontakt ýüzlerine ornaşdyrylýandygy sebäpli, tabakdaky könelmegiň we ýyrtylmagyň iň uly çeşmesidir.Olary tozandan we zeperden goramak üçin tabaklary ýapyň.Geýim ömri ulanylmaýan wagty tabagy ýapmak arkaly uzaldylyp bilner.

Plastinanyň ömrüni uzaldyň

Birnäçe görkezmä eýermek granit üstündäki plastinkadaky köýnegi azaldar we netijede ömrüni uzaldar.

Ilki bilen tabagy arassa saklamak möhümdir.Howadan çykýan abraziw tozan, adatça iş böleklerine we ölçeýjileriň kontakt ýüzlerine ornaşdyrylýandygy sebäpli, tabakdaky könelmegiň we ýyrtylmagyň iň uly çeşmesidir.

Şeýle hem, tozandan we zeperden goramak üçin tabaklary ýapmak möhümdir.Geýim ömri ulanylmaýan wagty tabagy ýapmak arkaly uzaldylyp bilner.

Bir meýdany aşa köp ulanmazlyk üçin tabagy wagtal-wagtal aýlaň.Mundan başga-da, ölçemek üçin polat kontakt padlerini karbid padleri bilen çalyşmak maslahat berilýär.

Tabakda iýmit ýa-da alkogolsyz içgiler goýmakdan saklanyň.Köp alkogolsyz içgilerde has ýumşak minerallary eredip we üstünde ownuk çukurlary goýup bilýän uglerod ýa-da fosfor kislotasy bar.

Nirä gaýdyp gelmeli

Granitiň üstki plastinkasy täzeden ýüze çykmaly bolanda, bu hyzmatyň ýerinde ýa-da kalibrleme desgasynda ýerine ýetirilmelidigine göz aýlaň.Plastinkany zawodda ýa-da ýörite desgada täzeden dakmak has gowudyr.Şeýle-de bolsa, tabak gaty erbet geýilmedik bolsa, adatça zerur çydamlylygyň 0,001 dýuým aralygynda, ýerinde täzeden ýerleşdirilip bilner.Bir tabak çydamlylykdan 0,001 dýuýmdan ýokary derejä çenli geýilse ýa-da erbet ýerleşdirilen bolsa ýa-da dakylsa, gaýtadan işlemezden ozal zawodda üwemek üçin iberilmelidir.

Kalibrleme desgasynda dogry plastinka kalibrlemesi we zerur bolsa gaýtadan işlemek üçin iň amatly şertleri üpjün edýän enjamlar we zawod sazlamalary bar.

Siteerde kalibrleme we täzeden işleýän tehnigi saýlamakda uly üns berilmelidir.Akkreditasiýa soraň we tehnigiň ulanjak enjamlarynyň yzarlanylýan kalibrlemesiniň bardygyny barlaň.Takyk granitiň nädip dogry aýlanmalydygyny öwrenmek üçin köp ýyl gerek bolany üçin, tejribe hem möhüm faktor.

Kritiki ölçegler esasy granit ýerüsti plastinka bilen başlaýar.Dogry kalibrlenen ýerüsti plastinkany ulanyp, ygtybarly salgylanmany üpjün etmek bilen öndürijiler ygtybarly ölçegler we has gowy hilli bölekler üçin möhüm gurallardan birine eýe.Q

Kalibrlemäniň üýtgeýşleri üçin gözegçilik sanawy

1. Kalibrlemezden ozal gyzgyn ýa-da sowuk ergin bilen ýer ýuwuldy we kadalaşmak üçin ýeterlik wagt berilmedi.

2. Tabak nädogry goldanýar.

3. Temperaturanyň üýtgemegi.

4. Garalamalar.

5. Plastinanyň ýüzüne göni gün şöhlesini ýa-da beýleki ýagty ýylylygy.Headokarky yşyklandyryşyň ýerini gyzdyrmaýandygyna göz ýetiriň.

6. Gyş bilen tomus arasynda dik temperatura gradiýentiniň üýtgemeleri.Mümkin bolsa, kalibrlemäniň ýerine ýetirilen wagty dik gradient temperaturasyny biliň.

7. Plastinka iberilenden soň kadalaşmak üçin ýeterlik wagt berilmeýär.

8. Gözleg enjamlaryny nädogry ulanmak ýa-da kalibrlenmedik enjamlary ulanmak.

9. Könelmegiň netijesinde ýerüsti üýtgeşiklik.

Tehniki maslahatlar

 • Her çyzykly ölçeg, ahyrky ölçegleriň alynýan takyk salgylanma ýüzüne baglydygy sebäpli, üstki plitalar işlenmezden ozal iş barlagy we ýerleşişi üçin iň oňat salgylanma tekizligini üpjün edýär.
 • Areaerli tekizligi umumy tekizlige garanyňda has çydamlylyga gözegçilik etmek, ýerüsti tekizlik profiliniň kem-kemden üýtgemegini kepillendirýär we şeýlelik bilen ýerli ýalňyşlyklary azaldýar.
 • Netijeli gözleg programmasy, Milli gözegçilik gullugyna yzarlanylýan umumy tekizligiň hakyky kalibrlemesini üpjün edip, awtokollimator bilen yzygiderli barlaglary öz içine almalydyr.
13. Näme üçin Granitleriň daşky görnüşi we dürli gatylygy bar?

Granit emele getirýän mineral bölejikleriň arasynda 90% -den gowragy feldspar we kwarsdyr.Düwürtik köplenç ak, çal we et-gyzyl reňkde bolýar we kwars esasan granitiň esasy reňkini emele getirýän reňksiz ýa-da çal reňkli bolýar.Feldspar we kwars gaty minerallar, polat pyçak bilen hereket etmek kyn.Granitdäki gara tegmiller, esasanam gara mika barada aýdylanda bolsa, başga minerallar bar.Biotit birneme ýumşak bolsa-da, onuň streslere garşy durmak ukyby gowşak däl we şol bir wagtyň özünde granitde az mukdarda bolýar, köplenç 10% -den az.Bu granitiň aýratyn güýçli maddy ýagdaýydyr.

Granitiň güýçli bolmagynyň başga bir sebäbi, mineral bölejikleriniň biri-birine berk bagly bolmagy we biri-birine ornaşmagydyr.Gözenekler köplenç gaýanyň umumy göwrüminiň 1% -indenem az bölegini tutýar.Bu granite güýçli basyşlara garşy durmak ukybyny berýär we çyglylyga aňsatlyk bilen girmeýär.

14. Granit bölekleriniň we amaly meýdançanyň artykmaçlyklary

Granit komponentleri posdan, kislotadan we aşgar garşylygy bolmadyk, gowy könelişme garşylygy we uzak ömri, aýratyn tehniki hyzmaty bolmadyk daşdan ýasalýar.Granit takyklygy komponentleri esasan tehnika pudagynda gurallarda ulanylýar.Şonuň üçin olara granit takyklygy ýa-da granit komponentleri diýilýär.Granit takyklyk komponentleriniň aýratynlyklary, esasan, granit platformalarynyňky bilen deňdir.Granitiň takyk komponentlerini gurallaşdyrmak we ölçemek bilen tanyşlyk: Takyk işlemek we mikro işleýiş tehnologiýasy maşyn öndürmek pudagynyň möhüm ösüş ugurlary bolup, olar ýokary tehnologiýa derejesini ölçemek üçin möhüm görkezijä öwrüldi.Öňdebaryjy tehnologiýanyň we goranyş pudagynyň ösüşi takyk işlemek we mikro gaýtadan işlemek tehnologiýasy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Granit komponentleri, durgunlyksyz ölçegde süýşürilip bilner.Iş ýerini ölçemek, umumy çyzgylar ölçeg takyklygyna täsir etmeýär.Granit komponentleri isleg tarapynyň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilmeli we öndürilmeli.

Arza meýdany:

Hemmämiziň bilşimiz ýaly maşynlar we enjamlar takyk granit böleklerini saýlaýarlar.

Granit komponentleri dinamiki hereket, çyzykly hereketlendirijiler, cmm, cnc, lazer maşynlary üçin ulanylýar ...

has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

15. Takyk granit gurallarynyň we granit bölekleriniň artykmaçlyklary

Granit ölçeg enjamlary we granit mehaniki komponentleri ýokary hilli Jinan Black granitden ýasalýar.Highokary takyklygy, uzak dowamlylygy, oňat durnuklylygy we poslama garşylygy sebäpli, häzirki zaman senagatynyň önümlerini barlamakda we mehaniki aero giňişligi we ylmy gözlegler ýaly has köp ulanylýar.

 

Üstünlikleri

---- Çoýun demirden iki esse ;

---- Ölçegiň minimal üýtgemegi temperaturanyň üýtgemegi bilen baglanyşyklydyr

---- ingazmakdan azat, şonuň üçin iş kesilmez ;

---- Gowy däne gurluşy we ujypsyz ýelmeşigi sebäpli, uzak ömrüň dowamynda tekizligiň ýokary derejesini üpjün edýän we beýleki böleklere ýa-da gurallara zeper ýetirmeýän gabyklardan ýa-da aýlawlardan azat ;

---- Magnit materiallar bilen ulanmak üçin kynçylyksyz işlemek ;

---- Uzak ömür we possyz, tehniki hyzmatyň az çykdajylaryna sebäp bolýar.

16. Cmm koordinat ölçeg maşynlary üçin granit maşyn bazasynyň aýratynlyklary

Takyk granit ýerüsti plitalar takyklygy gazanmak üçin takyklygyň ýokary standartyna laýyk gelýär we çylşyrymly mehaniki, elektron we optiki ölçeg ulgamlaryny gurmak üçin esas hökmünde ulanylýar.

Granitiň üstki plastinkasynyň käbir üýtgeşik aýratynlyklary:

Gatylykdaky birmeňzeşlik;

Loadük şertlerinde takyk;

Wibrasiýa Absorbent;

Arassalamak aňsat;

Çydamly;

Pes gözenek;

Abraziw däl;

Magnit däl

17. Granit üstü plastinasynyň artykmaçlyklary

Granit üstü plastinasynyň artykmaçlyklary

Ilki bilen, uzak wagtlap tebigy garramakdan soň gaýa, birmeňzeş gurluş, koeffisiýent minimal, içki stres düýbünden ýok bolýar, deformasiýa däl, şonuň üçin takyklyk ýokary.

 

Ikinjiden, yzygiderli temperatura şertlerinde däl-de, çyzyklar bolmaz, otag temperaturasynda temperaturany ölçemegiň takyklygyny hem saklap bolar.

 

Üçünjiden, magnitleşdirme däl, ölçeg tekiz hereket edip biler, çyglylyk duýgusy bolmaz, uçar durnukly bolar.

 

Dördünjiden, berklik gowy, gatylygy ýokary, aşgazana garşylygy güýçlidir.

 

Bäş, kislotadan, gidroksidi suwuk eroziýadan gorkmaz, poslamaz, ýag reňklemeli bolmaz, mikro tozany ýelmemek aňsat däl, hyzmat etmek, saklamak aňsat, uzak ömri.

18. Näme üçin çoýun demir düşeginiň ýerine granit bazasyny saýlamaly?

Näme üçin guýma demir krowatyň ýerine granit bazasyny saýlamaly?

1. Granit maşyn bazasy, çoýun demir bazasyndan has takyklygy saklap biler.guýma demir maşyn bazasy temperatura we çyglylyga aňsat täsir edýär, ýöne granit maşyn bazasy täsir etmeýär;

 

2. Granit maşyn bazasy we guýma demir bazasy bilen deň ölçegde, granit maşyn bazasy guýma demirden has tygşytly;

 

3. Granörite granit maşyn bazasy, çoýun demir bazasyndan has aňsat.

19. Granit üst plastinalaryny nädip kalibrlemeli?

Granit üstündäki plitalar tutuş ýurt boýunça barlag laboratoriýalarynda möhüm gurallardyr.Surfaceerüsti plastinkanyň kalibrlenen, gaty tekiz ýeri inspektorlara bölekleýin barlaglar we gurallary kalibrlemek üçin esasy hökmünde ulanmaga mümkinçilik berýär.Surfaceerüsti plitalar bilen üpjün edilýän durnuklylyk bolmasa, dürli tehnologiki we lukmançylyk ugurlarynda berk çydamly bölekleriň köpüsini dogry öndürmek has kyn bolardy.Elbetde, beýleki materiallary we gurallary kalibrlemek we barlamak üçin granit ýerüsti blokdan peýdalanmak üçin granitiň takyklygyna baha berilmelidir.Ulanyjylar onuň takyklygyny üpjün etmek üçin granit üst plastinkasyny kalibrläp bilerler.

Kalibrlemezden ozal granit üst plastinkasyny arassalaň.Arassa, ýumşak mata üstüne az mukdarda ýerüsti arassalaýjy guýuň we granitiň ýüzüni süpüriň.Arassalaýjyny derrew gury mata bilen guradyň.Arassalaýjy suwuklygyň howanyň guramagyna ýol bermäň.

Granitiň üstki plastinkasynyň ortasyna gaýtalanýan ölçeg ölçegini goýuň.

Granit plastinkanyň ýüzüne gaýtalanýan ölçeg ölçegi nol.

Ölçegi granitiň üstünden ýuwaş-ýuwaşdan süýşüriň.Ölçeg görkezijisine tomaşa ediň we guraly tabagyň üstünden geçireniňizde, beýiklik üýtgemeleriniň iň ýokary derejesini ýazga alyň.

Tabagyň üstündäki tekizlik üýtgemesini, plastinkanyň ululygyna we granitiň tekizligine baglylykda üýtgeýän plastinka çydamlylygy bilen deňeşdiriň.Tabagyňyzyň ululygy we derejesi üçin tekizlik talaplaryna laýyk gelýändigini anyklamak üçin GGG-P-463c federal spesifikasiýasyna serediň (Resurslara serediň).Tabakdaky iň beýik nokat bilen tabakdaky iň pes nokadyň arasyndaky üýtgeşiklik, onuň tekizligini ölçemekdir.

Tabagyň üstündäki iň uly çuňluk üýtgeýişleriniň, şol ululykdaky we derejeli bir tabak üçin gaýtalanma aýratynlyklaryna laýyk gelýändigini barlaň.Tabakyňyzyň ululygy üçin gaýtalanma talaplaryna laýyk gelýändigini anyklamak üçin federal spesifikasiýa GGG-P-463c bilen maslahatlaşyň (Resurslara serediň).Hatda ýekeje nokat hem gaýtalanma talaplaryny ýerine ýetirmese, ýerüsti plastinkany ret ediň.

Federal talaplara laýyk gelmeýän granit ýerüsti plastinkany ulanmagy bes ediň.Blokyň spesifikasiýalaryna laýyk gelmegi üçin tabagy öndürijä ýa-da granit ýüzýän kompaniýa gaýtaryň.

 

Maslahat

Formalylda azyndan bir gezek resmi kalibrlemeleri ýerine ýetiriň, ýöne agyr ulanylyşyny görýän granit üst plitalary ýygy-ýygydan kalibrlenmeli.

Önümçilikde ýa-da gözleg şertlerinde resmi, ýazga alynýan kalibrleme köplenç hiliň kepili ýa-da daşarky kalibrleme hyzmatlarynyň satyjysy tarapyndan amala aşyrylýar, ýöne her kim ulanmazdan ozal ýerüsti plastinkany resmi däl barlamak üçin gaýtalanýan ölçeg ölçegini ulanyp biler.

20. Granit ýerüsti plastinka kalibrlemesi

Granit ýerüsti plitalarynyň irki taryhy

Ikinji jahan urşundan öň öndürijiler bölekleri ölçegli barlamak üçin polatdan ýasalan plitalary ulandylar.Ikinji jahan urşy döwründe polata bolan isleg ep-esli artdy we polatdan ýasalan plitalaryň köpüsi eredi.Çalyşmak gerekdi, Granit has ýokary metrologiki aýratynlyklary sebäpli saýlama materialyna öwrüldi.

Granitiň polatdan birnäçe artykmaçlygy äşgär boldy.Granit has ýuka we çişirilse-de has kyn.Granitden polatdan has uly tekizlige we has çalt aýlanyp bilersiňiz.Granit polat bilen deňeşdirilende pes ýylylyk giňelmesiniň islenýän häsiýetine hem eýedir.Mundan başga-da, polat plastinka abatlanylmaly bolsa, ony gurallary täzeden gurmakda öz ussatlyklaryny ulanýan senetçiler el bilen gyrmalydy.

Bir gapdal belligi hökmünde käbir polat ýüzleý plitalar häzirem ulanylýar.

Granit plitalaryň metrologiki aýratynlyklary

Granit wulkan atylmagy netijesinde emele gelen gaýa.Deňeşdirmek üçin mermer metamorfoz hek daşydyr.Metrologiýany ulanmak üçin, saýlanan granit Federal spesifikasiýa GGG-P-463c-de görkezilen aýratyn talaplara laýyk gelmelidir, mundan beýläk Fed spesifikasiýalary diýlip atlandyrylýar we esasanam 3.1 Bölüm Fed spesifikasiýalarynyň arasynda granit orta däneli dokuma üçin jerime bolmaly.

Granit gaty material, ýöne gatylygy birnäçe sebäplere görä üýtgeýär.Tejribeli granit plastinka tehnigi, kwars mazmunynyň görkezijisi bolan reňkine görä gatylygyna baha berip biler.Granitiň gatylygy, kwarsyň mukdary we mika ýetmezçiligi bilen bölekleýin kesgitlenen häsiýetdir.Gyzyl we gülgüne granitler iň kyn bolýar, çallar orta gaty, garaýagyzlar bolsa iň ýumşakdyr.

Youngaşyň çeýeligi moduly, çeýeligi ýa-da daşyň gatylygyny görkezmek üçin ulanylýar.Gülgüne granit şkalada ortaça 3-5 bal, çal reňk 5-7 bal, gara reňk 7-10 bal.San näçe az bolsa, granit şonça-da kyn bolýar.San näçe köp bolsa, has ýumşak we çeýe granit bolýar.Çydamlylyk derejeleri üçin zerur galyňlygy we üstünde goýlan bölekleriň we ölçeýjileriň agramyny saýlamakda Granitiň gatylygyny bilmek möhümdir.

Köne günlerde köýnek jübüsindäki trig stol tablisalary bilen tanalýan hakyky maşinistler bolan gara granit “Iň gowusy” hasaplanýar.Iň gowusy, geýmäge iň köp garşylyk berýän ýa-da has kyn görnüş hökmünde kesgitlenýär.Bir kemçilik, has granitleriň çiplenmegine ýa-da çümmegine has ýykgyn etmegidir.Maşynistler gara granitiň iň gowudygyna şeýle bir ynanýardylar welin, gülgüne granit öndürijileriniň käbiri olary gara reňk bilen boýapdyrlar.

Ammardan göçürilende forkliftden taşlanan tabagyň hut özüm şaýat boldum.Tabak ýere degdi we hakyky gülgüne reňkini açyp iki bölege bölündi.Hytaýdan gara granit satyn almagy meýilleşdirýän bolsaňyz, seresap boluň.Puluňyzy başga ýollar bilen sarp etmegiňizi maslahat berýäris.Granit plastinka içindäki gatylykda üýtgäp biler.Kwarsyň bir bölegi ýerüsti plastinkanyň galan böleginden has kyn bolup biler.Gara gabro gatlagy bir meýdany has ýumşak edip biler.Gowy taýýarlanan, tejribeli ýerüsti plastinka abatlaýyş tehnologiýalary bu ýumşak ýerleri nädip dolandyrmalydygyny bilýärler.

Faceerüsti plastinka bahalary

Surfaceerüsti plitalaryň dört derejesi bar.Laboratoriýa AA we A, B otagy barlamak B synpy, dördünji synp ussahanasy.“AA” we “A” synplar, “AA” synpy üçin 0.00001-den has oňat çydamlylyk bilen iň tekiz.Ussahananyň bahalary iň pes tekiz we adyndan görnüşi ýaly, gural otaglarynda ulanmak üçin niýetlenendir.AA derejesi, A synpy we B synpy barlagda ýa-da hil gözegçilik laboratoriýasynda ulanmak üçin niýetlenendir.

Pfaceerüsti plastinka kalibrlemesi üçin roper synagy

Müşderilerime hemişe 10 ýaşly çagany ýygnagymdan çykaryp biljekdigimi we birnäçe günüň içinde tabagy nädip barlamalydygyny öwredip biljekdigimi aýtdym.Bu kyn däl.Işi çalt ýerine ýetirmek üçin birneme tehnika, wagtyň we köp gaýtalanmagyň üsti bilen öwrenýän usullar gerek.Size habar bermeli, we ýeterlik belläp biljek däl, Fed Spec GGG-P-463c kalibrleme prosedurasy däl!Has soňrak.

Umumy tekizligiň kalibrlemesi (ortaça panel) we gaýtalanýanlygy (lokallaşdyrylan eşik) Fed aýratynlyklaryna görä hökmany.Munuň ýeke-täk kadasy diňe gaýtalanmagy talap edilýän kiçijik tabaklardyr.

Mundan başga-da, beýleki synaglar ýaly möhüm, termiki gradiýentler üçin synag.(Aşakda Delta T serediň)

1-nji surat

Tekizlik synagynyň 4 tassyklanan usuly bar.Elektron derejeler, awtokollimasiýa, lazer we uçar lokatory hökmünde tanalýan enjam.Diňe elektron derejelerini ulanýarys, sebäbi birnäçe sebäplere görä iň takyk we iň çalt usul.

Lazerler we awtokollimatorlar salgylanma hökmünde gaty göni şöhläni ulanýarlar.Biri ýerüsti plastinka bilen ýagty şöhläniň arasyndaky aralygy deňeşdirip, granit üstki plastinkany gönümel ölçeýär.Lightagtylygyň göni şöhlesini alyp, reflektor nyşanyny ýerüsti plastinka aşak süýşürende, şöhlelendiriji nyşana urup, çykýan şöhle bilen gaýdyp gelýän şöhläniň arasyndaky aralyk göni ölçegdir.

Ine, bu usul bilen baglanyşykly mesele.Maksat we çeşme titremä, daşky gurşawyň temperaturasyna, tekiz ýa-da çyzylan nyşandan az, howadaky hapalanma we howa hereketi (toklar) täsir edýär.Bularyň hemmesi ýalňyşlygyň goşmaça böleklerine goşant goşýar.Mundan başga-da, awtokollimator bilen barlaglardan operatoryň ýalňyşlygynyň goşandy has uludyr.

Tejribeli awtokollimator ulanyjy gaty takyk ölçegleri edip biler, ýöne şonda-da şöhlelenmeler giňelip ýa-da birneme bulaşyk bolansoň, has uzak aralyklarda okalmagyň yzygiderliligi bilen baglanyşykly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar.Mundan başga-da, birkemsiz tekiz nyşandan az we obýektiwde uzak wagtlap gözlemek goşmaça ýalňyşlyklar döredýär.

Uçary tapýan enjam diňe manysyz.Bu enjam, salgylanma hökmünde birneme gönümel (gaty göni klimirlenen ýa-da lazer şöhlesi bilen deňeşdirilende) ulanýar.Diňe mehaniki enjam diňe 20 u Inch durulykda görkezijini ulanman, eýsem çyzygyň we meňzeş däl materiallaryň ölçegi ýalňyşlyklara ep-esli goşant goşýar.Biziň pikirimizçe, bu usul kabul ederlikli bolsa-da, hiç bir başarnykly laboratoriýa uçary kesgitleýän enjamy soňky gözleg guraly hökmünde ulanmaz.

Elektron derejeler agyrlyk güýjüni salgylanma hökmünde ulanýarlar.Differensial elektron derejeleri titremä täsir etmeýär.Olarda .1 ark sekunt ýaly pes ölçeg bar we ölçegler çalt, takyk we tejribeli operatordan ýalňyşlyk gaty az.Uçar tapyjylar ýa-da awtokollimatorlar ne kompýuterde döredilen topografiki (1-nji surat) ýa-da ýeriň izometrik ýerlerini (2-nji surat) üpjün etmeýärler.

2-nji surat

 

 

Faceerüsti synagyň dogry tekizligi

Surfaceerüsti synagyň dogry tekizligi, bu kagyzyň başynda goýmalydygymyň şeýle möhüm bölegi.Ozal bellenip geçilişi ýaly, Fed Spec.GGG-p-463c Kalibrleme usuly däl.Metrology derejeli granitiň göz öňünde tutulan alyjy islendik Federal Hökümet Agentligi bolup, synag we çydamlylyk ýa-da baha beriş usullaryny öz içine alýan metrologiýa derejeli granitiň köp taraplary üçin gollanma bolup hyzmat edýär.Potratçy “Fed Spes” -e eýerendiklerini öňe sürse, tekizligiň bahasy “Moody Method” bilen kesgitlener.

Mudi 50-nji ýyllarda umumy tekizligi kesgitlemek we şol bir tekizlikde ýeterlik derejede ýakynlygy ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin matematiki usul oýlap tapan ýoldaşydy.Hiç zat üýtgemedi.Allied Signal matematiki usuly kämilleşdirmäge synanyşdy, ýöne tapawutlaryň gaty azdygyna synanyşmagyň peýdasyz diýen netijä geldi.

Surfaceerüsti plastinka potratçysy “Elektron derejeleri” ýa-da lazeri ulanýan bolsa, hasaplamalara kömek etmek üçin kompýuter ulanýar.Awtokollimasiýa ulanyp, tehniki kömekçi bolmasa, okalýanlary el bilen hasaplamaly.Aslynda beýle zat ýok.Bu gaty uzaga çekýär we açyk aýtsam gaty kyn bolup biler.“Moody Method” -y ulanyp, tekizlik synagynda tehnik, “Union Jack” konfigurasiýasynda gönümelligi üçin sekiz setiri synagdan geçirýär.

Moody usuly

“Moody Method”, sekiz setiriň bir tekizlikde bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemegiň matematiki usulydyr.Otherwiseogsam, diňe bir tekizliginde ýa-da golaýynda bolup biljek ýa-da bolup bilmeýän 8 sany göni çyzyk bar.Mundan başga-da, “Fed Spec” -a eýerýändigini öňe sürýän we awtokollimasiýa ulanýan potratçyhökmansekiz sahypa maglumat dörediň.Synag, abatlaýyş ýa-da ikisini hem subut etmek üçin her setir üçin bir sahypa barlandy.Otherwiseogsam, potratçy hakyky tekizligiň nämedigini bilenok.

Tabaklaryňyzy awtokollimasiýa ulanyp, potratçy tarapyndan kalibrlenýänlerden biri bolsaňyz, bu sahypalary hiç haçan görmändigiňize ynanýaryn!3-nji suratdiňe birumumy tekizligi hasaplamak üçin zerur sekiz sahypa.Şol nadanlygyň we erbetligiň bir alamaty, hasabatyňyzda tegelek sanlar bar bolsa.Mysal üçin, 200, 400, 650 we ş.m. Dogry hasaplanan baha hakyky san.Mysal üçin 325.4 u In.Potratçy “Moody” hasaplamagyň usulyny ulananda we tehnik bahalary el bilen hasaplasa, sekiz sahypa hasaplama we izometrik sýu plotet almaly.Izometrik sýu plotet dürli çyzyklar boýunça üýtgeýän beýiklikleri we saýlanan kesiş nokatlaryny näçe aralyk bölýändigini görkezýär.

3-nji surat(Tekizligi el bilen hasaplamak üçin şuňa meňzeş sekiz sahypa gerek. Potratçyňyz awtokollimasiýa ulanýan bolsa, näme üçin almaýandygyňyzy soraň!)

 

4-nji surat

 

Ölçegli Gauge tehnikleri, ölçeg stansiýasyndan stansiýa burçlylygyň minutlyk üýtgemelerini ölçemek üçin diferensial derejeleri ulanýarlar (4-nji surat).Derejeleriň .1 ark sekuntyna çenli çözgüdi bar (4 ued sledini ulanýan 5 uç) gaty durnukly, yrgyldy, ölçenen aralyklar, howa akymlary, operatoryň ýadawlygy, howanyň hapalanmagy ýa-da beýleki enjamlara mahsus meseleleriň täsiri ýok. .Kompýuter kömegini goşuň, we topografiki we izometrik ýerleri döredip, iň esasysy abatlamagy subut edýän mesele has çaltlaşýar.

Dogry gaýtalanma synagy

Gaýtalama okamak ýa-da gaýtalanmak iň möhüm synagdyr.Gaýtalama synagyny geçirmek üçin ulanýan enjamlarymyz, gaýtalanýan okalýan gural, LVDT we ýokary çözgütli okamak üçin zerur güýçlendiriji.LVDT güýçlendirijisini iň ýokary takyklyk plitalary üçin iň az 10 u Inç ýa-da 5 u Inç durulykda goýýarys.

Diňe 20 u dýuým durulykda mehaniki görkezijini ulanmak, 35 u Inçiň gaýtalanma talaplaryny synap görjek bolsaňyz peýdasyz.Görkezijilerde 40 u Inç näbelliligi bar!Gaýtalama okamak gurnama beýiklik geýjini / bölek konfigurasiýasyny meňzeýär.

Gaýtalama umumy tekizlik bilen deň däl (Orta uçar).Dowamly radius ölçegi hökmünde seredilýän granitde gaýtalanma hakda pikir etmek isleýärin.

5-nji surat

Taking Flatness Readings on Granite Surface Plates

Tegelek topuň gaýtalanýandygyny barlasaňyz, topyň radiusynyň üýtgemändigini görkezersiňiz.(Dogry bejerilen plastinkanyň iň oňat profilinde konweks täç görnüşi bar.) Şeýle-de bolsa, topuň tekiz däldigi äşgärdir.Bolýar.Örän gysga aralykda tekiz.Barlag işleriniň köpüsi böleklere gaty ýakynlykdaky beýikligi öz içine alýandygy sebäpli, gaýtalanmak granit plastinkanyň iň möhüm häsiýetine öwrülýär.Ulanyjy uzyn böleginiň dogrulygyny barlamasa, umumy tekizligiň has möhümdir.

Potratçyňyzyň gaýtadan okamak synagyny ýerine ýetirýändigine göz ýetiriň.Bir tabak çydamlylykdan ep-esli gezek okalýar, ýöne şonda-da tekizlik synagyndan geçýär!Geň galdyryjy zat, laboratoriýa gaýtadan okamak synagyny öz içine almaýan synagda akkreditasiýa alyp biler.Bejerip bilmeýän ýa-da bejermekde gaty gowy däl laboratoriýa diňe tekizlik synagyny geçirmegi makul bilýär.Tabagy gymyldatmasaňyz, tekizlik seýrek üýtgeýär.

Gaýtalama okamak synagy synamak iň aňsat, ýöne ýykylanda ýetmek iň kyn.Potratçyňyzyň ýüzüne “suw basmazdan” ýa-da tolkunlary goýmazdan gaýtalanmagyny dikeldip biljekdigine göz ýetiriň.

Delta T synagy

Bu synag, daşyň ýokarky ýüzünde we aşaky ýüzünde ACTUAL temperaturasyny ölçemegi we şahadatnamada hasabat bermek üçin Delta T tapawudyny hasaplamagy öz içine alýar.

Granitdäki ýylylyk giňelişiniň ortaça koeffisiýentiniň 3,5 uIn / Inch / dereje bolandygyny bilmek möhümdir.Daşky gurşawyň temperaturasy we çyglylygyň granit plastinkasyna täsiri az.Şeýle-de bolsa, üstki plastinka çydamlylykdan çykyp biler ýa-da .3 - .5 dereje F Delta T.-de bolsa kämahal gowulaşyp biler, Delta T-iň soňky kalibrlemeden tapawudyň nirededigini .12 gradus F-da bardygyny ýa-da ýokdugyny bilmeli. .

Şeýle hem, tabaklaryň iş ýüzüniň ýylylyga tarap süýşýändigini bilmek möhümdir.Topokarky temperatura aşakydan has ýyly bolsa, ýokarky ýüz ýokarlanýar.Aşagy has ýyly bolsa, seýrek bolsa, ýokarky ýüz çümýär.Hil dolandyryjysynyň ýa-da tehnikiniň kalibrleme ýa-da abatlaýyş wagtynda tabagyň tekiz we gaýtalanýandygyny bilmek ýeterlik däl, ýöne soňky kalibrleme synagy wagtynda Delta T-iň nämedigini bilmek.Möhüm ýagdaýlarda ulanyjy, Delta T-iň özüni ölçemek bilen, diňe bir Delta T üýtgeýşi sebäpli bir tabagyň çydamlylykdan çykandygyny ýa-da ýokdugyny kesgitläp biler.Bagtymyza, granit daşky gurşawa öwrenişmek üçin köp sagat ýa-da birnäçe gün gerek.Günüň dowamynda daşky gurşawyň temperaturasynyň ujypsyz üýtgemeleri oňa täsir etmez.Şol sebäplere görä, daşky gurşawyň kalibrlemesiniň temperaturasy ýa-da çyglylygy barada habar bermeýäris, sebäbi täsirleri az.

Granit plastinka geýimi

Granit polat plitalardan has kyn bolsa-da, granit üstünde pes tegmilleri ösdürýär.Placeser üstündäki bölekleriň we gapaklaryň gaýtalanýan hereketi, esasanam şol bir ýer yzygiderli ulanylýan bolsa, köýnegiň iň uly çeşmesidir.Bir tabagyň üstünde galmaga mümkinçilik berýän hapa we üweýji tozan, bölekleriň ýa-da ölçeýjileriň we granitiň üstünden geçende könelişmegi çaltlaşdyrýar.Bölekleri we gapaklary onuň üstünden geçirende, abraziw tozan köplenç goşmaça könelmegiň sebäbi bolup durýar.Könelmegi azaltmak üçin yzygiderli arassalamagy maslahat berdim.Plastinalaryň üstünde goýlan gündelik UPS paket gowşuryşlary sebäpli tabaklaryň köýnegini gördük!Geýimleriň lokallaşdyrylan ýerleri kalibrlemäniň gaýtalanma synagy okalmagyna täsir edýär.Yzygiderli arassalap geýmekden gaça duruň.

Granit plastinkany arassalamak

Tabagy arassa saklamak üçin, panjarany aýyrmak üçin mata ulanyň.Diňe gaty ýeňil basyň, şonuň üçin ýelim galyndysyny goýmaň.Gowy ulanylan mata arassalamagyň arasynda tozan ýygnamak üçin ajaýyp iş edýär.Bir ýerde işlemäň.Köýnegi paýlap, gurnamaňyzy tabagyň daşyna aýlaň.Bir tabagy arassalamak üçin spirtli içgileri ulanmak dogry, ýöne muny etmek ýeriň wagtlaýyn sowadyljakdygyny biliň.Az mukdarda sabynly suw ajaýyp.“Starrett” -iň arassalaýjysy ýaly täjirçilik taýdan arassalaýjylar hem ulanmak üçin ajaýyp, ýöne sabyn galyndylarynyň hemmesini ýerden alýandygyňyza göz ýetiriň.

Granit plastinkany bejermek

Surfaceerüsti plastinka potratçyňyzyň başarnykly kalibrlemäni ýerine ýetirmeginiň möhümdigini häzirlikçe äşgär etmeli.“Hemmesini bir jaň bilen ýerine ýetiriň” programmalaryny hödürleýän “Arassalaýyş öýi” görnüşli laboratoriýalarda abatlaýyş işini alyp barjak tehnik seýrek bolýar.Bejeriş teklip etseler-de, elmydama üstki plastinka çydamlylykdan çykanda zerur tejribä eýe bolan tehnik ýok.

Bir tabagyň aşa könelmegi sebäpli bejerip bolmajakdygyny aýtsalar, bize jaň ediň.Bejergini edip bileris.

Tehnologiýalarymyz, “Master Surface Plate Technician” -yň ýolbaşçylygynda bir ýarym ýyllyk okuwda işleýär.Ussat “Surface Plate Technician” -ny şägirtligini gutaran we “Surface Plate” kalibrlemesi we abatlaýyş işinde on ýyldan gowrak tejribesi bolan adam hökmünde kesgitleýäris.“Dimensional Gauge” -da 60 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan işgärlerde üç ussat tehnik bar.Ussat Tehniki ussadymyzyň biri, kyn ýagdaýlar ýüze çykanda goldaw we ýol görkezmek üçin elmydama elýeterlidir.Tehniki işgärlerimiziň hemmesinden kiçi ululykdaky, dürli daşky gurşaw şertleri, dürli pudaklarda we geýim meselesinde ähli ululykdaky ýerüsti plastinka kalibrlemeleri bar.

“Fed” spesifikasiýalarynyň ortaça arifmetiki gödekligi (AA) 16-dan 64-e çenli belli bir gutarnykly talap bar.30-35 AA aralygynda pellehanany makul bilýäris.Bölekleriň we gapaklaryň birsydyrgyn hereket etmegini üpjün etmek üçin ýeterlik gödeklik bar we üstki plastinka ýapyşmaň.

Bejerişimizde tabagy dogry gurnamak we tekizlemek üçin barlaýarys.Gury guratmak usulyny ulanýarys, ýöne granitiň ep-esli aýrylmagyny talap edýän aşa könelişen ýagdaýynda, aýagymyzy çyglaýarys.Tehniki işgärlerimiz özlerinden soň arassalaýarlar, düýpli, çalt we takyk.Bu möhümdir, sebäbi granit plastinka hyzmatynyň bahasy iş wagtyňyzy we ýitiren önümleriňizi öz içine alýar.Ygtyýarly abatlamak iň möhüm ähmiýete eýedir we bahadan ýa-da amatlylykdan hiç wagt potratçy saýlamaly däl.Käbir kalibrleme işi ýokary hünärli adamlary talap edýär.Bizde bar.

Jemleýji kalibrleme hasabatlary

Her ýerüsti plastinkany bejermek we kalibrlemek üçin jikme-jik hünär hasabatlaryny berýäris.Hasabatlarymyzda möhüm we möhüm maglumatlaryň ep-esli bölegi bar.Fed spes.beren maglumatlarymyzyň köpüsini talap edýär.Iň pes Fed, ISO / IEC-17025 ýaly beýleki hil ülňülerinde bar bolanlary hasaba almasaň.Hasabatyň aýratynlyklary:

 1. Ft.(X 'x X')
 1. Reňk
 2. Stil (Hiç hili gysgyç ýa-da iki ýa-da dört çyzyk ýok)
 3. Çeýeligiň takmynan moduly
 4. Uçaryň ortaça çydamlylygy (Bahasy / Ölçegi bilen kesgitlenýär)
 5. Çydamlylygy gaýtalap okamak (Dýuýmdaky diagonally uzynlyk bilen kesgitlenýär)
 6. Tapylan ýaly ortaça uçar
 7. Çep ýaly ortaça uçar
 8. Tapylyşy ýaly okamagy gaýtalaň
 9. Çep ýaly okamagy gaýtalaň
 10. Delta T (topokarky we aşaky ýüzleriň arasyndaky temperatura tapawudy)

Tehniki ýerüsti plastinka basmak ýa-da abatlamak işlerini ýerine ýetirmeli bolsa, kalibrleme şahadatnamasynyň dogry abatlanylmagyny subut etmek üçin topografiki ýa-da izometrik sýu plotet bilen bilelikde berilýär.

ISO / IEC-17025 Akkreditasiýa we olardaky laboratoriýalar hakda söz

Diňe bir laboratoriýanyň ýerüsti plastinka kalibrlemesinde akkreditasiýasy barlygy sebäpli, olaryň dogry edýändiklerini has az bilýändiklerini aňlatmaýar!Şeýle hem bu, laboratoriýanyň abatlap biljekdigini aňlatmaýar.Akkreditasiýa berýän guramalar barlamak ýa-da kalibrlemek (abatlamak) arasynda tapawut goýmaýarlar.ABirini bilýärin, belki2isleýän akkreditasiýa guramalaryLgalstukAýeterlik pul tölän bolsam, itimiň töweregindäki lenta!Gynandyryjy hakykat.Talap edilýän üç synagdan diňe birini ýerine ýetirip, laboratoriýalaryň akkreditasiýa alýandygyny gördüm.Mundan başga-da, laboratoriýalarda hakyky bolmadyk näbellilikler bilen akkreditasiýa alýandyklaryny we bahalary nädip hasaplandyklaryny subut etmezden akkreditasiýa alýandygyny gördüm.Bularyň hemmesi gynandyryjy.

Jemleme

Takyk granit plitalaryň roluna baha berip bilmersiňiz.Granit plitalaryň berýän tekiz salgylanmasy, beýleki ähli ölçegleriň esasyny düzýär.

Iň döwrebap, iň takyk we köpugurly ölçeg gurallaryny ulanyp bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, takyk ölçegleri salgylanmanyň tekiz däldigini anyklamak kyn.Bir gezek, geljekki müşderimiň maňa "bu diňe gaýa!"Jogabym, “Bolýar, dogry aýdýarsyňyz, üstüňizdäki plitalary saklamak üçin hünärmenleriň gelmegini hökman aklap bilmersiňiz.”

Bahasy ýerüsti plastinka potratçylaryny saýlamak üçin hiç wagt gowy sebäp däl.Satyn alyjylar, buhgalterler we köp sanly hil inersenerleri granit plitalary tassyklamagyň mikrometri, kaliperi ýa-da DMM-ni tassyklamak ýaly däldigine hemişe düşünmeýärler.

Käbir gurallar arzan bahadan däl-de, tejribe talap edýär.Muny aýdanymyzdan soň, nyrhlarymyz gaty ýerliklidir.Esasanam eseri dogry ýerine ýetirýändigimize ynamym bar.Goşmaça bahada ISO-17025 we Federal spesifikasiýa talaplaryndan has ýokary geçýäris.

21. Näme üçin üstki plastinany kalibrlemeli?

Faceerüsti plitalar köp ölçegli ölçegleriň esasyny düzýär we ölçeg takyklygyny üpjün etmek üçin üstki plastinkaňyza dogry ideg etmek zerurdyr.

Granit, ýeriň gatylygy we temperaturanyň üýtgemegine pes duýgurlygy ýaly ideal fiziki aýratynlyklary sebäpli ýerüsti plitalar üçin ulanylýan iň meşhur materialdyr.Şeýle-de bolsa, dowamly ulanylanda ýerüsti plitalar könelýär.

Tekizlik we gaýtalanma, takyk ölçegleri almak üçin bir tabagyň takyk ýerini üpjün edýändigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin möhüm taraplardyr.Iki tarapa hem çydamlylyk Federal spesifikasiýa GGG-P-463C, DIN, GB, JJS bilen kesgitlenýär ... Tekizlik iň ýokary nokat (üçek tekizligi) bilen iň pes nokat (esasy tekizlik) arasyndaky aralygy ölçemekdir. tabak.Gaýtalanma, bir sebitden alnan ölçeg, görkezilen çydamlylygyň içinde tutuş tabakda gaýtalanyp biljekdigini kesgitleýär.Bu tabakda pikleriň ýa-da jülgeleriň ýoklugyny üpjün edýär.Okalanlar görkezilen görkezmeleriň çäginde bolmasa, ölçegleri spesifikasiýa getirmek üçin täzeden ýüz tutmak zerur bolup biler.

Wagtyň geçmegi bilen tekizligi we gaýtalanmagyny üpjün etmek üçin adaty ýerüsti plastinka kalibrlemesi zerurdyr.Haçdaky takyk ölçeg topary, ýerüsti plastinka tekizligini we gaýtalanmagyny kalibrlemek üçin ISO 17025 akkreditlenen.“Mahr Surface Plate” kepillendiriş ulgamyndan peýdalanýarys:

 • Keýp we profil derňewi,
 • Izometrik ýa-da san bölekleri,
 • Ortaça köp işletmek we
 • Senagat standartlaryna laýyklykda awtomatiki baha bermek.

“Mahr Computer Assisted Model” mutlak derejeden islendik burçly ýa-da çyzykly gyşarmany kesgitleýär we ýerüsti plitalaryň ýokary takyklygy üçin iň amatlydyr.

Kalibrlemeleriň arasyndaky aralyklar, ulanylyş ýygylygyna, tabagyň ýerleşýän daşky gurşaw şertlerine we kompaniýanyňyzyň hil talaplaryna baglylykda üýtgeýär.Surfaceerüsti plastinkany dogry saklamak, her bir kalibrlemäniň arasynda has uzak aralyklara ýol açyp biler, gaýtalanýan çykdajylaryň öňüni almaga kömek eder we iň esasysy, tabakdaky ölçegleriň mümkin boldugyça takyk bolmagyny üpjün eder.Surfaceerüsti plitalar ygtybarly görünse-de, takyk gurallar we şonuň ýaly garalmalydyr.Surfaceerüsti plitalaryňyza ideg etmek üçin käbir zatlary göz öňünde tutuň:

 • Tabagy arassa saklaň, mümkin bolsa ulanylmaýan wagty ýapyň
 • Tabakda ölçemek üçin gaplardan ýa-da böleklerden başga zat goýulmaly däldir.
 • Her gezek tabakdaky şol bir ýeri ulanmaň.
 • Mümkin bolsa, tabagy wagtal-wagtal aýlaň.
 • Tabagyň ýük çägine hormat goýuň
22. “Precision Granite Base” maşyn guralynyň öndürijiligini gowulandyryp biler

“Precision Granite Base” maşyn guralynyň öndürijiligini gowulandyryp biler

 

Umuman maşyn gurluşygynda we esasanam maşyn gurallarynyň gurluşygynda talaplar yzygiderli artýar.Çykdajylary köpeltmän iň ýokary takyklygy we öndürijilik gymmatlyklaryny gazanmak bäsdeşlige ukyply bolmak üçin hemişe kynçylykdyr.Maşyn gurallary düşegi bu ýerde aýgytly faktor.Şonuň üçin has köp maşyn gurallaryny öndürijiler granite bil baglaýarlar.Fiziki parametrleri sebäpli polat ýa-da polimer beton bilen gazanyp bolmajak anyk artykmaçlyklary hödürleýär.

Granit wulkan çuň gaýasy diýlip atlandyrylýar we gaty pes giňelme koeffisiýenti, pes ýylylyk geçirijiligi we ýokary yrgyldy dampingi bilen gaty dykyz we birmeňzeş gurluşa eýe.

Aşakda granitiň diňe ýokary derejeli koordinat ölçeg maşynlary üçin maşyn bazasy hökmünde laýyk gelýändigi baradaky umumy pikiriň näme üçin köne bolandygyny we maşyn guraly hökmünde bu tebigy materialyň polat ýa-da çoýun demir üçin gaty amatly alternatiwadygyna düşünersiňiz. - takyk maşyn gurallary.

Dinamiki hereket üçin granit komponentlerini, çyzykly hereketlendirijiler üçin granit komponentlerini, ndt üçin granit komponentlerini, cmm üçin granit komponentlerini, cnc üçin granit komponentlerini, lazer üçin granit böleklerini, aerokosmos üçin granit komponentlerini, takyk basgançaklar üçin granit komponentlerini öndürip bileris. ...

Goşmaça çykdajylar bolmazdan ýokary goşulan baha
Mehaniki in engineeringenerçilikde granitiň köpelmegi poladyň bahasynyň köpçülikleýin ýokarlanmagy bilen baglanyşykly däl.Has dogrusy, granitden ýasalan maşyn düşegi bilen gazanylan maşyn guralynyň goşmaça bahasy gaty az ýa-da goşmaça çykdajysyz mümkindir.Muny Germaniýada we Europeewropada belli maşyn gurallaryny öndürijileriň çykdajylary bilen deňeşdirmek subut edýär.

Termodinamiki durnuklylykda ep-esli gazanç, titremäni peseltmek we granit arkaly mümkin bolan uzak möhletli takyklyk çoýun ýa-da polat düşek bilen ýa-da diňe has ýokary çykdajy bilen gazanylyp bilinmez.Mysal üçin, termiki ýalňyşlyklar enjamyň umumy ýalňyşlygynyň 75% -ini düzüp biler, köplenç programma üpjünçiligi tarapyndan synanyşyk - ortaça üstünlik bilen.Az ýylylyk geçirijiligi sebäpli granit uzak möhletli takyklyk üçin has oňat esasdyr.

1 μm çydamlylyk bilen, granit takyklyk derejesi üçin DIN 876 laýyklykda tekizlik talaplaryna aňsatlyk bilen laýyk gelýär. 1-den 10-a çenli gatylyk şkalasynda 6 bahasy bilen, gaty kyn we aýratyn agramy 2,8g. / cm³ alýuminiň bahasyna diýen ýaly ýetýär.Bu, şeýle hem iýmitiň ýokary derejesi, ýokary ok tizlenmesi we maşyn gurallaryny kesmek üçin gural ömrüniň uzalmagy ýaly goşmaça artykmaçlyklara getirýär.Şeýlelik bilen, guýulýan düşekden granit maşyn düşegine üýtgemegi, enjamy takyklygy we öndürijiligi taýdan ýokary derejeli synpa geçirýär - goşmaça çykdajy etmezden.

Granitiň gowulaşan ekologiki aýak yzy
Polat ýa-da guýma demir ýaly materiallardan tapawutlylykda tebigy daş köp energiýa we goşundylar ulanmak bilen öndürilmeli däldir.Karýer we ýerüsti bejermek üçin diňe az mukdarda energiýa gerek.Bu, has oňat ekologiki aýak yzyny döredýär, hatda maşynyň ömrüniň ahyrynda polatdan materialdan ýokary bolýar.Granit düşegi täze enjam üçin esas bolup biler ýa-da ýol gurluşygy üçin böleklemek ýaly düýbünden başga maksatlar üçin ulanylyp bilner.

Şeýle hem granit üçin serişde ýetmezçiligi ýok.Eartheriň gabygynyň içinde magmadan emele gelen çuň gaýa.Millionlarça ýyl bäri “ýetişdi” we ähli yklymlarda, şol sanda tutuş Europeewropada tebigy baýlyk hökmünde köp mukdarda elýeterlidir.

Netije: Granitiň polat ýa-da çoýun bilen deňeşdirilende köp sanly artykmaçlyklary mehaniki inersenerleriň bu tebigy materialy ýokary takyklyk, ýokary öndürijilikli gurallar üçin esas hökmünde ulanmaga bolan islegini artdyrýar.Maşyn gurallary we mehaniki in engineeringenerçilik üçin amatly bolan granit häsiýetleri barada jikme-jik maglumaty indiki makalada tapyp bilersiňiz.

23. “Gaýtalama ölçegi” nämäni aňladýar?Tekizlik bilen birmeňzeş dälmi?

Gaýtalama ölçegi ýerli tekizlik ýerlerini ölçemekdir.Gaýtalama ölçeg spesifikasiýasy, tabagyň üstünde islendik ýerde alnan ölçegiň görkezilen çydamlylygyň içinde gaýtalanjakdygyny aýdýar.Areaerli tekizligi umumy tekizlige garanyňda has berk dolandyrmak, ýerüsti tekizlik profiliniň kem-kemden üýtgemegini kepillendirýär we şeýlelik bilen ýerli ýalňyşlyklary azaldýar.

Öndürijileriň köpüsi, şol sanda import edilýän markalar, umumy tekizlige çydamlylygyň Federal spesifikasiýasyna eýerýärler, ýöne köpüsi gaýtalanýan ölçeglere üns bermeýärler.Häzirki wagtda bazarda bar bolan arzan bahadan ýa-da býudjet plitalarynyň köpüsi gaýtalanýan ölçegleri kepillendirip bilmez.Gaýtalama ölçemelerini kepillendirmeýän öndüriji ASME B89.3.7-2013 ýa-da Federal spesifikasiýa GGG-P-463c, ýa-da DIN 876, GB, JJS ...

24. Haýsy has möhüm: tekizlik ýa-da gaýtalanýan ölçegler?

Takyk ölçegler üçin takyklygy üpjün etmek üçin ikisi hem möhümdir.Ölçeg takyklygyny kepillendirmek üçin diňe tekizlik spesifikasiýasy ýeterlik däl.Mysal hökmünde alalyň, 36 X 48 Gözleg derejesi Diňe .000300 "tekizlik spesifikasiýasyna laýyk gelýän ýerüsti plastinka. Barlanylýan bölek birnäçe pikri köprüleşdirýän bolsa we ulanylýan geý pes ýerde bolsa, ölçeg ýalňyşlygy bolup biler bir sebitde doly çydamlylyk boluň, 000300 "!Aslynda, geýjiň ýapgyt eňňidinde dursa, has ýokary bolup biler.

Eňňidiň agyrlygyna we ulanylýan geýiň golunyň uzynlygyna baglylykda .000600 "-. 000800" säwlikleri mümkindir.Bu tabakda .000050 "FIR" -iň Gaýtalama ölçeg spesifikasiýasy bar bolsa, ölçeg tarelkanyň nirede alnandygyna garamazdan ölçeg ýalňyşlygy .000050-den az bolar ".Adatça tälim berilmedik tehnik bir tabagy ýerinde görkezmäge synanyşanda ýüze çykýan başga bir mesele, bir tabagy tassyklamak üçin “Repeat Measurements” -iň ulanylmagydyr.

Gaýtalanmagy barlamak üçin ulanylýan gurallar umumy tekizligi barlamak üçin döredilen däldir.Ajaýyp egrilen ýüzüň üstünde nola goýlanda, şol ýeriň tekiz ýa-da ajaýyp konkaw ýa-da konweks 1/2 bolmagyna garamazdan noly okamaga dowam ederler! Diňe tekizligiň däl-de, üstüň birmeňzeşligini barlaýarlar. Diňe bir tabak tekizlik spesifikasiýasyna we gaýtalanýan ölçeg spesifikasiýasyna ASME B89.3.7-2013 ýa-da Federal spesifikasiýa GGG-P-463c talaplaryna laýyk gelýär.

+86 19969991659 jaň edip ýa-da INFO@ZHHIMG.COM e-poçta iberip, takyklyk spesifikasiýasy barada soraň we ölçeg wadasyny gaýtalaň.

25. Laboratoriýa AA (00-njy synp) -dan has berk tekizlige çydamlylyk gazanyp bolarmy?

Hawa, ýöne belli bir dik temperatura gradienti üçin kepillendirilip bilner.Malylylyk giňelmeginiň tabakdaky täsiri, gradiýentde üýtgeşiklik bar bolsa, çydamlylykdan has takyklygyň üýtgemegine aňsatlyk bilen sebäp bolup biler.Käbir ýagdaýlarda çydamlylyk ýeterlik derejede berk bolsa, yşyklandyryşdan alnan ýylylyk birnäçe sagadyň dowamynda gradiýent üýtgemegine sebäp bolup biler.

Granitde 1 ° F-a takmynan .0000035 dýuým ýylylyk giňelme koeffisiýenti bar.Mysal üçin: 36 ° x 48 "x 8" ýerüsti plastinkanyň takyklygy 0 ° F gradiýentinde .000075 "(AA synpyň 1/2) takyklygy bar, ýokarky we aşaky birmeňzeş temperatura.Tabagyň ýokarsy aşakydan 1 ° F has gyzgyn bolýança gyzsa, takyklygy .000275 "konweks" -e üýtgär! Şonuň üçin AA Laboratoriýa derejesinden has çydamly plastinka zakaz etmek diňe göz öňünde tutulmalydyr. howanyň ýeterlik gözegçiligi bar.

26. surfaceerüsti plastinkamy nädip goldamaly?Dereje bolmalymy?

Placeserüsti plastinka 3 nokatda goldanylmalydyr, iň gowusy plastinkanyň ujundan 20% uzaklykda ýerleşýär.Iki direg uzyn tarapdan ininiň 20% -inde, galan goldaw merkezde bolmaly.Diňe 3 oçko takyklykdan başga zada berk durup biler.

Tabak önümçilik wagtynda bu nokatlarda goldanylmalydyr we ulanylanda diňe şu üç nokatda goldanylmalydyr.Tabagy üç nokatdan köp goldamaga synanyşmak, plastinkanyň üç nokadyň dürli kombinasiýalaryndan goldaw almagyna sebäp bolar, bu önümçilik wagtynda goldanýan 3 nokady bolmaz.Plastinka täze goldaw meýilnamasyna laýyk gelmezligi sebäpli ýalňyşlyklar ýüze çykar.Ihimg polat stendleriniň hemmesinde degişli goldaw nokatlary bilen hatara düzmek üçin niýetlenen goldaw şöhleleri bar.

Tabak dogry goldanýan bolsa, takyk tekizlemek diňe programmaňyz talap eden ýagdaýynda zerurdyr.Dogry goldanýan tabagyň takyklygyny saklamak üçin tekizlemek zerur däl.

27. Näme üçin granit?Takyk ýüzler üçin polatdan ýa-da demirden gowumy?

Näme üçin Granit saýlamaly?Maşyn esaslaryweMetrologiýa komponentleri?

Jogap, her bir programma üçin diýen ýaly “hawa”.Granitiň artykmaçlyklary şulary öz içine alýar: Pos ýa-da poslama ýok, çişirilende immunitet ýok, çişirilende öwezini dolmak, ömri has uzyn, has ýumşak hereket etmek, has takyklyk, magnit däl diýen ýaly, ýylylyk giňelmeginiň pes täsiri we tehniki hyzmatyň pes bahasy.

Granit, aşa güýçliligi, dykyzlygy, çydamlylygy we poslama garşylygy üçin gazylan gaýa görnüşidir.Granöne granit hem köp taraply - bu diňe kwadratlar we gönüburçluklar üçin däl!Aslynda, “Starrett Tru-Stone”, dürli üýtgeşiklikleriň şekillerinde, burçlarynda we egrilerinde yzygiderli döredilen ajaýyp netijeler bilen granit komponentleri bilen ynamly işleýär.

Sungaty gaýtadan işleýän ýagdaýymyzda kesilen ýüzler gaty tekiz bolup biler.Bu häsiýetler granitleri adaty ululykdaky we ýöriteleşdirilen dizaýn maşyn bazalaryny we metrologiýa komponentlerini döretmek üçin iň oňat material edýär.Granit:

maşynly
kesilende we gutaranda takyk tekiz
pos çydamly
çydamly
uzak dowam eder
Granit böleklerini arassalamak hem aňsat.Customörite dizaýnlary döredeniňizde, artykmaçlyklary üçin granit saýlamagy unutmaň.

STANDARTLAR/ IAR GOWY GÖRNÜŞLER
ZhongHui tarapyndan adaty ýerüsti plastinka önümlerimiz üçin ulanylýan granit, kwarsyň ýokary mukdaryna eýe bolup, könelmegine we zaýalanmagyna has uly garşylyk görkezýär.Iň ýokary gara we kristal gülgüne reňklerimiz, suwuň siňdirilişiniň pes derejesine eýe bolup, tabaklarda oturanyňyzda takyk gaplaryňyzyň poslamagyny azaldýar.ZhongHui tarapyndan hödürlenýän granitiň reňkleri az ýalpyldawuklyga sebäp bolýar, bu bolsa tabaklary ulanýan şahslar üçin gözüň az bolmagyny aňladýar.Bu tarapy minimal derejede saklamak üçin termiki giňelmegi göz öňünde tutup, granit görnüşlerimizi saýladyk.

HYZMAT EDILMELERI
Programmaňyz adaty şekiller, ýüplükli goýmalar, ýeri ýa-da beýleki işleýişli tabak çagyrsa, Gara Diabase ýaly material saýlamak islärsiňiz.Bu tebigy material ýokary berkligi, ajaýyp titremäni peseltmegi we kämilleşdiriş ukybyny hödürleýär.

28. Granit üstündäki plitalary ýerinde gaýtadan ulanyp bolarmy?

Hawa, gaty erbet geýilmedik bolsa.Zawod sazlamalarymyz we enjamlarymyz, plastinkany dogry kalibrlemek we zerur bolsa gaýtadan işlemek üçin iň amatly şertleri üpjün edýär.Umuman alanyňda, bir tabak zerur çydamlylygyň .001 "içinde bolsa, ýerinde täzeden dikeldilip bilner. Eger bir tabak çydamlylyk sebäpli .001-den ýokary derejä çenli geýilse ýa-da erbet ýerleşdirilen bolsa ýa-da ýalansoň, gaýtadan işlemezden ozal üwemek üçin zawoda iberilmeli.

Siteerde kalibrleme we täzeden işleýän tehnigi saýlamakda uly üns berilmelidir.Kalibrleme hyzmatyny saýlamakda seresap bolmagyňyzy haýyş edýäris.Akkreditasiýa soraň we tehnigiň ulanjak enjamlaryny Milli Gözleg Institutynyň yzarlap boljak kalibrlemesi barlygyny barlaň.Takyk granitiň nädip dogry aýlanmalydygyny öwrenmek üçin köp ýyl gerek.

ZhongHui zawodymyzda ýerine ýetirilen kalibrlemeleri çalt öwrüp biler.Mümkin bolsa kalibrlemek üçin tabaklaryňyzy iberiň.Siziň hiliňiz we abraýyňyz ölçeg gurallaryňyzyň takyklygyna, üstündäki plitalara baglydyr!

29. Näme üçin gara tabaklar deň ölçegdäki granit plitalardan has inçe?

Gara üstki plitalarymyz ep-esli ýokary dykyzlyga eýe we gaty üç esse ýokarydyr.Şonuň üçin gara reňkden ýasalan tabak, deflýasiýa deň ýa-da has uly garşylyk görkezmek üçin deň ölçegdäki granit plastinka ýaly galyň bolmaly däldir.Galyňlygyň peselmegi az agramy we ýük daşamak üçin çykdajylary aňladýar.

Birmeňzeş galyňlykda pes hilli gara granit ulanýanlardan ägä boluň.Aboveokarda bellenip geçilişi ýaly, granitiň agaç ýa-da metal ýaly häsiýetleri material we reňk boýunça üýtgeýär we berkligi, gatylygy ýa-da garşylygy takyk kesgitleýji däldir.Aslynda, gara granitiň we diabazanyň köp görnüşi gaty ýumşak we ýerüsti plastinka üçin amatly däl.

30. Granit meňzeşliklerim, burç plitalarym we ussat meýdançalarym ýerinde gaýtadan işlenip bilnermi?

No.ok. Bu zatlary gaýtadan işlemek üçin ýöriteleşdirilen enjamlar we okuwlar, kalibrleme we gaýtadan işlemek üçin zawoda gaýtarylmagyny talap edýär.

31. ZhongHui keramiki burçlarymy ýa-da meňzeşliklerimi kalibrläp we täzeden döredip bilermi?

Hawa.Keramika we granit meňzeş aýratynlyklara eýedir we granit kalibrlemek we aýlaw etmek üçin ulanylýan usullar keramiki önümler bilen hem ulanylyp bilner.Keramika granitden has ýokary çykdajy edýän aýlawdan has kyn.

32. Polatdan ýasalan plastinka täzeden dikeldilip bilnermi?

Hawa, goýmalar ýeriň aşagyndadyr.Polatdan ýasalan ýerler ýa-da ýerüsti tekizlik bilen çişirilen bolsa, plastinka dakylmazdan ozal aşak bolmaly.Zerur bolsa, şol hyzmaty berip bileris.

33. Maňa plastinkadaky berkidiş nokatlary gerek.Threadüplükli deşikleri üstki plastinka goşup bolarmy?

Hawa.Islenýän sapak bilen polat goýmalar (iňlis ýa-da metrik) epoksi islenýän ýerlerde plastinka birikdirilip bilner.ZhongHui, +/- 0.005 içinde iň berk goýulýan ýerleri üpjün etmek üçin CNC maşynlaryny ulanýar ”.Az tankydy bellikler üçin, ýüplükli goýmalar üçin ýerli çydamlylygymyz ± .060 ". Beýleki wariantlar gönüden-göni granitde işlenen polat T-Bars we kepderi ýeri bar.

34. Epoksi goýlan ýazgylary tabakdan çykarmak howpy ýokmy?

Strengthokary güýçli epoksi we oňat ussatlyk bilen dogry baglanyşdyrylan goýmalar köp burulma we gyrkym güýjüne garşy durar.Recentaňy-ýakynda geçirilen synagda 3/8 "-16 sapakly goşmaçany ulanyp, garaşsyz synag laboratoriýasy epoksi bilen baglanyşykly goşmaçany ýerüsti plastinkadan çykarmak üçin zerur güýji ölçedi. On sany plastinka synagdan geçirildi. granit ilki döwüldi. Şowsuzlyk nokadyndaky ortaça ýük 10,2020 funt, çal granit üçin 12,310 funt, gara reňk üçin 12,310 funt. Bir tabak plastinkadan boşadylan ýagdaýynda, şowsuzlykdaky ýük 12,990 funt boldy. ! Eger iş bölegi goýulýan ýerden köpri emele getirýän bolsa we aşa tork ulanylsa, graniti döwmek üçin ýeterlik güýç döredip bolýar. Bölekleýin sebäplere görä, ZhongHui epoksi baglanyşyklary ulanyp boljak iň ýokary ygtybarly moment üçin görkezmeler berýär. : https://www.zhhimg.com/standard-thread-inserts-product/

35. Granit üstümdäki plastinka ýa-da gözleg esbaplary erbet könelen ýa-da oturdylan bolsa, halas bolup bilermi?ZhongHui haýsydyr bir markany düzedermi?

Hawa, ýöne diňe zawodymyzda.Zawodymyzda islendik plastinkany diýen ýaly “täze” ýagdaýa getirip bileris, adatça ony çalyşmagyň bahasynyň ýarysyndanam az.Zeper ýeten gyralary kosmetiki taýdan örtüp bolýar, çuň çukurlary, nikleri we çukurlary ýerleşdirip bolýar we berkidilen diregleri çalşyp bolýar.Mundan başga-da, aýratynlyklaryňyza görä gaty ýa-da ýüplükli polatdan ýasalan bölekleri we dodaklary gysyp, köpugurlylygyny ýokarlandyrmak üçin tabagyňyzy üýtgedip bileris.

36. Näme üçin Granit saýlamaly?

Granit näme üçin saýlamaly?
Granit, millionlarça ýyl ozal Eartherde emele gelen çig gaýanyň bir görnüşidir.Çekilmedik gaýanyň düzüminde kwars ýaly gaty mineral we gaty çydamly minerallar bar.Gatylygyndan we çydamlylygyndan başga-da, granit çoýun ýaly giňelme koeffisiýentiniň takmynan ýarysyna eýe.Volumetriki agramy çoýun demirden takmynan üçden bir bölegi bolansoň, granit dolandyrmak has aňsat.

Maşyn esaslary we metrologiýa komponentleri üçin gara granit iň köp ulanylýan reňkdir.Gara granit kwarsyň beýleki reňklere garanyňda has ýokary göterimine eýe we şonuň üçin iň geýilýän zat.

Granit tygşytly we kesilen ýüzler gaty tekiz bolup biler.Diňe takyklygy gazanmak üçin eliňi dakmak bilen çäklenmän, tabagy ýa-da stoly daşardan süýşürmän täzeden sowatmak mümkin.Tutuşlygyna eliňi ýummak operasiýasy we umuman, çoýun demir alternatiwasyny täzeden kondisionirlemekden has az çykdajy edýär.

Bu häsiýetler granitleri adaty ululykdaky we ýöriteleşdirilen dizaýn maşyn bazalaryny we ýaly metrologiýa komponentlerini döretmek üçin iň oňat material edýärgranit üstki plastinka.

ZhongHui, belli bir ölçeg talaplaryny goldamak üçin döredilen bespoke granit önümlerini öndürýär.Bu kesilen zatlar dürli-dürli bolýargöni gyralary toüçburçluk.Granitiň köptaraply tebigaty sebäplikomponentlerizerur bolan islendik ululykda öndürilip bilner;gaty geýýärler we uzak dowam edýärler.

37. Granit üstü plastinkasynyň taryhy we artykmaçlyklary

Granit ýerüsti plitalarynyň artykmaçlyklary
Deňligiň üstünde ölçemegiň ähmiýeti Iňlis oýlap tapyjysy Genri Maudsli tarapyndan 1800-nji ýyllarda döredilipdi.Maşyn guralynyň täzelikçisi hökmünde bölekleriň yzygiderli öndürilmeginiň ygtybarly ölçegler üçin berk ýer talap edýändigini kesgitledi.

Senagat rewolýusiýasy ýüzleri ölçemek üçin isleg döretdi, şonuň üçin Crown Windley in engineeringenerçilik kompaniýasy önümçilik standartlaryny döretdi.Surfaceerüsti plitalar üçin standartlar Crown tarapyndan ilkinji gezek 1904-nji ýylda metal ulanylyp kesgitlenildi.Metala bolan islegiň we bahanyň ýokarlanmagy bilen, ölçeýän ýer üçin alternatiw materiallar derňeldi.

Amerikada ýadygärlik dörediji Wallace Herman gara granitiň metaldan ýasalan ajaýyp plastinka materialydygyny kesgitledi.Granit magnit däl we poslamaýanlygy sebäpli tiz wagtdan ileri tutulýan ölçeg ýüzüne öwrüldi.

Granit ýerüsti plastinka barlaghanalar we synag desgalary üçin möhüm maýa goýumdyr.600 x 600 mm granit üstki plastinka diregde oturdylyp bilner.Stendler tekizlemek üçin bäş sany sazlanylýan nokat bilen 34 ”(0.86 m) iş beýikligini üpjün edýär.

Ygtybarly we yzygiderli ölçeg netijeleri üçin granitiň üstki plastinkasy möhümdir.Surfaceer tekiz we durnukly tekizlik bolansoň, gurallary seresaply dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

Granit üstündäki plitalaryň esasy artykmaçlyklary:

• şöhlelendirmeýän
• Himiki serişdelere we poslama garşy
• Araba demri bilen deňeşdirilende pes temperatura koeffisiýenti, temperaturanyň üýtgemegine az täsir edýär
• Elbetde gaty we gaty geýinmek
• surfaceeriň tekizligi çyzylsa täsir etmez
• Pos bolmaz
• Magnit däl
• Arassalamak we saklamak aňsat
• Kalibrleme we täzeden işlemek ýerinde edilip bilner
• threadüplükli goldaw goýmak üçin burawlamak üçin amatly
• vibokary yrgyldy damping

38. Näme üçin Granit üstü plastinkasyny kalibrleýär?

Köp dükanlar, gözleg otaglary we barlaghanalar üçin takyk ölçemek üçin takyk granit üst plitalary bil baglanýar.Her çyzykly ölçeg, ahyrky ölçegleriň alynýan takyk salgylanma ýüzüne baglydygy sebäpli, üstki plitalar işlenmezden ozal iş barlagy we ýerleşişi üçin iň oňat salgylanma tekizligini üpjün edýär.Şeýle hem, beýikligi ölçemek we geýmek üçin ýüzler üçin ideal esaslardyr.Mundan başga-da, ýokary derejeli tekizlik, durnuklylyk, umumy hil we ussatlyk olary çylşyrymly mehaniki, elektron we optiki gaplaýyş ulgamlaryny gurmak üçin gowy saýlamaga öwürýär.Bu ölçeg amallarynyň haýsydyr biri üçin ýerüsti plitalary kalibrlemek zerurdyr.

Ölçegleri we tekizligi gaýtalaň
Takyklygy üpjün etmek üçin tekizlik we gaýtalanýan ölçegler möhümdir.Tekizlik, iki sany paralel uçaryň, esasy tekizligiň we üçegiň tekizliginiň içinde ýerleşýän ähli nokatlar hökmünde kabul edilip bilner.Uçarlaryň arasyndaky aralygy ölçemek, ýeriň umumy tekizligi.Bu tekizligi ölçemek, adatça, çydamlylygy üpjün edýär we dereje belligini öz içine alyp biler.

Üç standart baha üçin tekizlige çydamlylyk, federal formulada aşakdaky formula bilen kesgitlenilýär:
Laboratoriýa AA = (40 + diagonal² / 25) x 0.000001 dýuým (bir taraplaýyn)
Barlag A derejesi = Laboratoriýa AA x 2
Gural otagy B synpy = Laboratoriýa AA x 4

Tekizlikden başga-da, gaýtalanmagy üpjün edilmelidir.Gaýtalama ölçegi ýerli tekizlik ýerlerini ölçemekdir.Bu, görkezilen çydamlylygyň içinde gaýtalanjak tabagyň üstünde islendik ýerde alnan ölçegdir.Areaerli tekizligi umumy tekizlige garanyňda has çydamlylyga gözegçilik etmek, ýerüsti tekizlik profiliniň kem-kemden üýtgemegini kepillendirýär we şeýlelik bilen ýerli ýalňyşlyklary azaldýar.

Surfaceerüsti plastinkanyň tekizligine we gaýtalanýan ölçeg aýratynlyklaryna laýyk gelmegini üpjün etmek üçin granit ýerüsti plitalary öndürijiler öz spesifikasiýalary üçin esas hökmünde Federal spesifikasiýa GGG-P-463c ulanmalydyrlar.Bu ülňü gaýtalanýan ölçeg takyklygyny, ýerüsti plastinka granitleriniň maddy aýratynlyklaryny, ýeriň gutarmagyny, goldaw nokadynyň berkligini, berkligi, ýüplükli goýmalary barlamagyň we gurnamagyň usullaryny görkezýär.

Plastink plastinkasy umumy tekizlik üçin spesifikasiýadan has könelmezden ozal könelen ýa-da tolkunly ýazgylary görkezer.Gaýtadan okalýan geýjini ulanyp, gaýtalanýan ölçeg säwlikleri üçin aýlyk barlag, könelişen ýerleri kesgitlär.Gaýtadan okalýan geý, ýerli ýalňyşlygy kesgitleýän we ýokary ulaldyjy elektron güýçlendirijide görkezilip bilinýän ýokary takyklyk guralydyr.

Plastinanyň takyklygyny barlamak
Birnäçe ýönekeý görkezmä eýerip, granit üstündäki plastinka köp ýyllap dowam etmeli.Tabaklaryň ulanylyşyna, dükanyň gurşawyna we zerur takyklygyna baglylykda, ýerüsti plastinkanyň takyklygyny barlamagyň ýygylygy üýtgeýär.Umumy düzgün, täze tabak satyn alnandan bir ýyl içinde doly gaýtadan işlemek üçin.Tabak ýygy-ýygydan ulanylsa, bu aralygy alty aýa çenli gysgaltmak maslahat berilýär.

Plastink plastinkasy umumy tekizlik üçin spesifikasiýadan has könelmezden ozal könelen ýa-da tolkunly ýazgylary görkezer.Gaýtadan okalýan geýjini ulanyp, gaýtalanýan ölçeg säwlikleri üçin aýlyk barlag, könelişen ýerleri kesgitlär.Gaýtadan okalýan geý, ýerli ýalňyşlygy kesgitleýän we ýokary ulaldyjy elektron güýçlendirijide görkezilip bilinýän ýokary takyklyk guralydyr.

Netijeli gözleg programmasy, Milli standartlar we tehnologiýa institutyna (NIST) yzarlanylýan umumy tekizligiň hakyky kalibrlemesini üpjün edip, awtokollimator bilen yzygiderli barlaglary öz içine almalydyr.Öndüriji ýa-da garaşsyz kompaniýa tarapyndan giňişleýin kalibrleme wagtal-wagtal zerurdyr.

Kalibrlemeleriň arasyndaky üýtgeşiklikler
Käbir ýagdaýlarda ýerüsti plastinka kalibrlemeleriniň arasynda üýtgeşiklikler bar.Käwagt könelmek, gözden geçiriş enjamlaryny nädogry ulanmak ýa-da kalibrlenmedik enjamlary ulanmak ýaly ýerüsti üýtgemeler ýaly faktorlar bolup biler.Iň köp ýaýran iki faktor, temperatura we goldaw.

Iň möhüm üýtgeýänleriň biri temperatura.Mysal üçin, kalibrlemezden ozal gyzgyn ýa-da sowuk ergin bilen ýuwulan we kadalaşmak üçin ýeterlik wagt berilmedik bolmagy mümkin.Temperaturanyň üýtgemeginiň beýleki sebäplerine sowuk ýa-da yssy howanyň çyzgylary, göni gün şöhlesi, yşyklandyryş ýa-da tabagyň üstündäki şöhle saçýan beýleki çeşmeler girýär.

Şeýle hem gyş bilen tomsuň arasynda dik temperatura gradiýentinde üýtgeşiklikler bolup biler.Käbir ýagdaýlarda, tabaga iberilenden soň kadalaşmak üçin ýeterlik wagt berilmeýär.Kalibrleme ýerine ýetirilende dik gradient temperaturasyny ýazga almak gowy pikir.

Kalibrlemäniň üýtgemeginiň başga bir umumy sebäbi, nädogry goldanýan tabak.Plateerüsti plastinka üç nokatda goldanylmalydyr, iň gowusy plastinkanyň ujundan 20% uzaklykda ýerleşýär.Iki direg uzyn tarapdan ininiň 20% -inde, galan goldaw merkezde bolmaly.

Diňe üç nokat takyklykdan başga zada berk durup biler.Tabagy üç nokatdan köp goldamaga synanyşmak, plastinkanyň üç nokadyň dürli kombinasiýalaryndan goldaw almagyna sebäp bolar, bu önümçilik wagtynda goldanýan üç nokady bolmaz.Plastinka täze goldaw meýilnamasyna laýyk gelmezligi sebäpli ýalňyşlyklar ýüze çykar.Degişli goldaw nokatlaryna hatara düzmek üçin niýetlenen polat stendleri ulanmagy göz öňünde tutuň.Munuň üçin stendler, adatça, ýerüsti plastinka öndürijisinden elýeterlidir.

Tabak dogry goldanýan bolsa, diňe bir programma görkezen ýagdaýynda takyk tekizlemek zerur.Dogry goldanýan tabagyň takyklygyny saklamak üçin tekizlemek zerur däl.

Tabagy arassa saklamak möhümdir.Howadan çykýan abraziw tozan, adatça iş böleklerine we gapaklaryň kontakt ýüzlerine ornaşdyrylýandygy sebäpli, tabakdaky könelmegiň we ýyrtylmagyň iň uly çeşmesidir.Olary tozandan we zeperden goramak üçin tabaklary ýapyň.Geýim ömri ulanylmaýan wagty tabagy ýapmak arkaly uzaldylyp bilner.

Plastinanyň ömrüni uzaldyň
Birnäçe görkezmä eýermek granit üstündäki plastinkadaky köýnegi azaldar we netijede ömrüni uzaldar.

Ilki bilen tabagy arassa saklamak möhümdir.Howadan çykýan abraziw tozan, adatça iş böleklerine we gapaklaryň kontakt ýüzlerine ornaşdyrylýandygy sebäpli, tabakdaky könelmegiň we ýyrtylmagyň iň uly çeşmesidir.

Şeýle hem, tozandan we zeperden goramak üçin tabaklary ýapmak möhümdir.Geýim ömri ulanylmaýan wagty tabagy ýapmak arkaly uzaldylyp bilner.

Bir meýdany aşa köp ulanmazlyk üçin tabagy wagtal-wagtal aýlaň.Mundan başga-da, örtükdäki polat kontakt padleri karbid padleri bilen çalyşmak maslahat berilýär.

Tabakda iýmit ýa-da alkogolsyz içgiler goýmakdan saklanyň.Köp alkogolsyz içgilerde has ýumşak minerallary eredip we üstünde ownuk çukurlary goýup bilýän uglerod ýa-da fosfor kislotasy bar.

Nirä gaýdyp gelmeli
Granitiň üstki plastinkasy täzeden ýüze çykmaly bolanda, bu hyzmatyň ýerinde ýa-da kalibrleme desgasynda ýerine ýetirilmelidigine göz aýlaň.Plastinkany zawodda ýa-da ýörite desgada täzeden dakmak has gowudyr.Şeýle-de bolsa, tabak gaty erbet geýilmedik bolsa, adatça zerur çydamlylygyň 0,001 dýuým aralygynda, ýerinde täzeden ýerleşdirilip bilner.Bir tabak çydamlylykdan 0,001 dýuýmdan ýokary derejä çenli geýilse ýa-da erbet ýerleşdirilen bolsa ýa-da dakylsa, gaýtadan işlemezden ozal zawodda üwemek üçin iberilmelidir.

Kalibrleme desgasynda dogry plastinka kalibrlemesi we zerur bolsa gaýtadan işlemek üçin iň amatly şertleri üpjün edýän enjamlar we zawod sazlamalary bar.

Siteerde kalibrleme we täzeden işleýän tehnigi saýlamakda uly üns berilmelidir.Akkreditasiýa soraň we tehnigiň ulanjak enjamlarynyň NIST yzarlap boljak kalibrlemesiniň bardygyny barlaň.Takyk granitiň nädip dogry aýlanmalydygyny öwrenmek üçin köp ýyl gerek bolany üçin, tejribe hem möhüm faktor.

Kritiki ölçegler esasy granit ýerüsti plastinka bilen başlaýar.Dogry kalibrlenen ýerüsti plastinkany ulanyp, ygtybarly salgylanmany üpjün etmek bilen öndürijiler ygtybarly ölçegler we has gowy hilli bölekler üçin möhüm gurallardan birine eýe.

Kalibrlemäniň üýtgeýşleri üçin gözegçilik sanawy

 1. Kalibrlemezden ozal gyzgyn ýa-da sowuk ergin bilen ýer ýuwuldy we kadalaşmak üçin ýeterlik wagt berilmedi.
 2. Tabak nädogry goldanýar.
 3. Temperaturanyň üýtgemegi.
 4. Garalamalar.
 5. Plastinanyň üstünde göni gün şöhlesini ýa-da beýleki ýagty ýylylygy.Headokarky yşyklandyryşyň ýerini gyzdyrmaýandygyna göz ýetiriň.
 6. Gyş bilen tomsuň arasynda dik temperatura gradiýentiniň üýtgemegi.Mümkin bolsa, kalibrlemäniň ýerine ýetirilen wagty dik gradient temperaturasyny biliň.
 7. Plastinka iberilenden soň kadalaşmak üçin ýeterlik wagt berilmeýär.
 8. Gözleg enjamlaryny nädogry ulanmak ýa-da kalibrlenmedik enjamlary ulanmak.
 9. Könelişmek netijesinde ýerüsti üýtgeşiklik.

Tehniki maslahatlar
Her çyzykly ölçeg, ahyrky ölçegleriň alynýan takyk salgylanma ýüzüne baglydygy sebäpli, üstki plitalar işlenmezden ozal iş barlagy we ýerleşişi üçin iň oňat salgylanma tekizligini üpjün edýär.

Areaerli tekizligi umumy tekizlige garanyňda has çydamlylyga gözegçilik etmek, ýerüsti tekizlik profiliniň kem-kemden üýtgemegini kepillendirýär we şeýlelik bilen ýerli ýalňyşlyklary azaldýar.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?