Material - mineral guýma

Mineral birleşme materialy (mineral guýma) üýtgedilen epoksi rezin we beýleki materiallar bilen baglaýjy, granit we beýleki mineral bölejikler hökmünde emele gelen we süýümleri we nanobölejikleri güýçlendirmek arkaly güýçlendirilen birleşýän materialyň täze görnüşidir.Önümlerine köplenç minerallar diýilýär.guýma.Mineral birleşýän materiallar ajaýyp zarba siňdirişi, ýokary ölçegli takyklygy we şekil bütewiligi, pes ýylylyk geçirijiligi we çyglylygy siňdirmegi, ajaýyp poslama garşylygy we magnitlere garşy häsiýetleri sebäpli adaty metallaryň we tebigy daşlaryň ornuna öwrüldi.Takyk maşyn düşegi üçin amatly material.
Maddy genetiki in engineeringenerçilik ýörelgelerine we ýokary geçiş hasaplamalaryna esaslanyp, ýokary dykyzlykly bölejik-güýçlendirilen kompozit materiallaryň orta ölçegli modelleme usulyny kabul etdik, material komponent-gurluş-ýerine ýetiriş-bölek öndürijiliginiň arasyndaky baglanyşygy ýola goýduk we materialy optimizirledik. mikrostrukturasy.Strengthokary kuwwatly, ýokary modully, pes ýylylyk geçirijiligi we pes ýylylyk giňelmesi bilen mineral kompozit materiallary özleşdirdi.Şol esasda, ýokary nemlendiriji häsiýetli maşyn ýatagynyň gurluşy we uly göwrümli takyk maşyn düşeginiň takyk emele getiriş usuly oýlanyp tapyldy.

 

1. Mehaniki aýratynlyklar

2. malylylyk durnuklylygy, temperaturanyň üýtgemegi

Şol bir gurşawda, 96 sagatlap ölçelenden soň, iki materialyň temperatura egrilerini deňeşdirip, mineral guýmagyň (granit kompozitiniň) durnuklylygy çal guýmakdan has gowudyr.

3. Arza beriş ýerleri:

Taslama önümleri ýokary derejeli CNC maşyn gurallaryny öndürmekde, ölçeg maşynlaryny utgaşdyrmak, PCB buraw desgalary, enjamlary ösdürmek, deňagramlaşdyryjy maşynlar, KT maşynlary, gan analiz enjamlary we beýleki ýangyç bölekleri öndürmekde ulanylyp bilner.Adaty metal materiallar (guýma polat we çoýun ýaly) bilen deňeşdirilende, titremäniň nemlenmegi, işlemegiň takyklygy we tizligi taýdan aýdyň artykmaçlyklary bar.