Granit ölçegi

 • Precision Granite Tri Square Ruler

  Takyk Granit Tri meýdançasynyň dolandyryjysy

  Adaty senagat tendensiýalaryndan öňe geçip, ýokary hilli takyk granit üçburç kwadrat öndürmäge çalyşýarys.Iň oňat Jinan gara granitini çig mal hökmünde ulanyp, takyk granit üçburç kwadrat, işlenip düzülen komponentleriň spektr maglumatlarynyň üç koordinatasyny (ýagny X, Y we Z oky) barlamak üçin iň oňat ulanylýar.“Granite Tri Square Ruler” -iň işi “Granite Square Ruler” -e meňzeýär.Maşyn guralyna we maşyn öndürýän ulanyja dogry burç barlagyny geçirmäge we böleklere / iş böleklerine ýazmaga we bölekleriň perpendikulýar ölçemegine kömek edip biler.

 • Granite Straight Ruler H Type

  Granit göni dolandyryjy H görnüşi

  “Granit Straight Ruler” takyk enjamda relsleri ýa-da top nurbatlaryny ýygnanda tekizligi ölçemek üçin ulanylýar.

  Bu granit gönüden-göni hökümdar görnüşi, ajaýyp fiziki aýratynlyklary bolan gara Jinan Granit tarapyndan ýasalýar.

 • Granite Rectangle Square Ruler with 0.001mm precision

  0.001 mm takyklyk bilen Granit gönüburçly meýdanyň dolandyryjysy

  Granit kwadrat hökümdar, esasan bölekleriň tekizligini barlamak üçin gara granitden ýasalýar.Granit geýjileri senagat barlagynda ulanylýan esasy enjam bolup, gurallary, takyk gurallary, mehaniki bölekleri we ýokary takyklygy ölçemek üçin amatlydyr.

 • Granite Angle Plate with Grade 00 Precision According to DIN, GB, JJS, ASME Standard

  DIN, GB, JJS, ASME standartyna görä 00-njy derejeli takyklyk bilen granit burçly plastinka

  Granit burç plastinka, bu granit ölçeg guraly gara tebigat granitinden ýasalýar.

  Granit ölçeg gurallary metrologiýada kalibrleme guraly hökmünde ulanylýar.

 • Granite Inspection Surface Plates & Tables

  Granit barlagynyň üstki plitalary we tablisalary

  Granit barlagynyň üstki plitalary we tablisalaryna granit üstü plastinka, granit ölçeg plastinkasy, granit metrologiýa tablisasy diýilýär ... ZhongHui Granit ýerüsti plitalary we tablisalary takyk ölçemek üçin zerur we barlag üçin durnukly gurşaw üpjün etmeli.Temperaturanyň ýoýulmagyndan azat we galyňlygy we agramy sebäpli gaty berk ölçeg gurşawyny hödürleýärler.

  Granit üstümizdäki tablisalar, bäş sany sazlanyp bilinýän goldaw nokady bilen aňsat tekizlemek üçin ýokary hilli guty bölüminiň goldaw stendi bilen üpjün edilýär;3 esasy nokat we durnuklylyk üçin beýleki çykyşlar.

  Grhli granit plitalarymyz we tablisalarymyz ISO9001 Sertifikaty bilen goldanýar.

 • Granite Square Ruler according to DIN, JJS, GB, ASME Standard

  DIN, JJS, GB, ASME standartyna görä granit meýdany dolandyryjy

  DIN, JJS, GB, ASME standartyna görä granit meýdany dolandyryjy

  Granit meýdançasynyň hökümdary Gara Granit tarapyndan ýasalýar.Şoňa laýyklykda granit kwadrat hökümdary öndürip bilerisDIN standarty, JJS standarty, GB standarty, ASME standarty…Adatça müşderilere 00-njy synp (AA) takyklygy bilen granit kwadrat hökümdary gerek bolar.Elbetde, talaplaryňyza görä has takyklyk bilen granit kwadrat hökümdary öndürip bileris.

 • Granite Surface Plate with Stand

  Stand bilen granit üstü plastinka

  Granit üstü plastinasy, granit barlag plastinkasy, granit ölçeg stoly, granit gözden geçiriş plastinkasy hem diýilýär.granit stollary, granit metrologiýa tablisasy… Granit üstümizdäki plastinalar gara granitden (Taýşan gara granit) ýasalýar.Bu granit ýerüsti plastinka ultra takyklyk kalibrlemesi, gözden geçirmek we ölçemek üçin ultra takyklyk binýadyny hödürläp biler…

 • Granite Straight Ruler with Precision of 0.001mm

  Takyklygy 0,001mm bolan Granit göni dolandyryjy

  Takyklygy 0,001mm bolan Granit göni dolandyryjy

  Uzynlygy 2000 mm bolan granit göni 0.001mm takyklygy bilen (tekizlik, perpendikulýar, parallelizm) öndürip bileris.Bu granit gönümel hökümdar, Taýşan gara ýa-da “Jinan Çing” Granit diýlip atlandyrylýan Jinan Black Granite tarapyndan ýasalýar.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz.

 • Granite Straight Ruler With Grade 00 (Grade AA) Of DIN, JJS, ASME Or GB Standard

  DIN, JJS, ASME ýa-da GB standartynyň 00-njy synpy (AA derejesi) bilen granit göni dolandyryjy

  Granit göni dolandyryjy, şeýle hem granit göni, granit göni gyrasy, granit hökümdary, granit ölçeýji gural diýiň ... Jinan Gara Granit (Taýşan gara granit) (dykyzlygy: 3070kg / m3) iki sany takyk ýüz ýa-da dört sany takyk ýüz bilen ýasalýar. CNC, LASER Machines we beýleki metrologiýa enjamlaryny ýygnamak we barlaghanalarda barlamak we kalibrlemek üçin ölçemek üçin amatly.

  0.001 mm takyklyk bilen granit göni hökümdar öndürip bileris.has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • Precision Granite V Blocks

  Takyk Granit V bloklary

  Granit V-Blok ussahanalarda, gural otaglarynda we takyk merkezleri bellemek, konsentrasiýany barlamak, parallellik we ş.m. ýaly gurallar we gözleg maksatlary üçin dürli programmalar üçin giňden ulanylýar, gabat gelýän jübüt hökmünde satylýan Granit V Bloklar Barlag ýa-da önümçilik wagtynda silindr bölekleri.Olaryň aşaky we iki tarapy we ujuna kwadrat bilen merkezleşdirilen we parallel 90 derejeli “V” nominal bar.Olar köp ululykda we Jinan gara granitimizden ýasalýar.

 • Precision Granite Parallels

  Takyk granit meňzeşlikleri

  Dürli ululykdaky takyk granit meňzeşlikleri öndürip bileris.2 aceüz (dar gyralarda gutardy) we 4 aceüz (hemme tarapdan gutardy) wersiýalary 0-njy synp ýa-da 00-njy synp / B, A ýa-da AA görnüşleri bar.Granit meňzeşlikleri işläp düzmek üçin ýa-da şuňa meňzeş iki tekiz we parallel ýüzlerde synag bölegi goldanylmaly, esasan tekiz tekizlik döretmek üçin gaty peýdaly.

 • Granite Straight Ruler with 4 precision surfaces

  4 sany takyk ýüzli Granit göni dolandyryjy

  “Granite Straight Edge” diýlip atlandyrylýan “Granite Straight Ruler”, Jinan Black Granite tarapyndan ajaýyp reňk we Ultra ýokary takyklyk bilen öndürilýär, ussahanada ýa-da metrologiki otagda ulanyjylaryň ähli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin has takyklyk derejelerine garaşly bolýar.

12Indiki>>> Sahypa 1/2