Gurnama we gözegçilik we kalibrleme

Gysga düşündiriş:

Hemişelik temperatura we çyglylyk bilen howa şertli kalibrleme laboratoriýasy bar.Ölçeg parametrleriniň deňligi üçin DIN / EN / ISO laýyklykda akkreditasiýa edildi.


 • Marka:ZHHIMG
 • Min.Sargyt mukdary:1 bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Töleg elementi:EXW, FOB, CIF, CPT ...
 • Gelip çykyşy:Hytaýyň Şandong welaýatynyň Jinan şäheri
 • Takyklyk:0,001mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Haryt maglumatlary

  Hemişelik temperatura we çyglylyk bilen howa şertli kalibrleme laboratoriýasy bar.Şondan bäri ölçeg parametrleriniň deňligi üçin DIN / EN / ISO laýyklykda akkreditasiýa edildi.

  Kalibrleme laboratoriýasyndaky tehniklerimiz hil taýdan hiç hili eglişiksiz syýasata ygrarly.Iň esasy ileri tutulýan zat, ölçeg gurallaryny we ülňülerini kalibrlemek üçin müşderiniň islegini ýerine ýetirmek, şeýle hem hilinde yzygiderli galyp, gurallarynyň milli ölçeg standartlaryna laýyk bolmagy.Görkezilen möhletleri ýerine ýetirmek we akkreditasiýa edarasyndaky şertnamalaýyn borçnamalary ýerine ýetirmek hem möhüm ähmiýete eýe.

  Tebigy granitden, UHPC, mineral guýma, tehniki keramika ýa-da çoýundan ýasalan iş bölekleriňiz üçin takyk ýerüsti bejergi gerekmi?Öwürmek, burawlamak we islenýän takyklyk bilen ýerine ýetireris we önümleriňiz üçin degişli synag resminamalaryny bereris.

  1. Köp kompaniýalar gözleg işlerine ünsi jemleýärler, şonuň üçin gaty uly zawod gurmak zerurlygy ýok.Müşderilere yzygiderli temperaturada we tozansyz ussahanamyzda ähli bölekleri ýygnamaga kömek edip bileris.Ora-da iň soňky doly gurnama işini tamamlap, enjamy yzygiderli temperaturada we tozansyz ussahanamyzda sazlap bilerler.
  2. Granit böleklerini relsler, nurbatlar we maşyn bölekleri bilen ýygnap bileris ... soňra bolsa iş takyklygyny kalibrläp we barlap bileris.Barlag hasabatlaryny paketlere ýerleşdireris, soňra önümleri ibereris.Müşderiler beýleki bölekleri ýygnap bilerler we granit ýygnagyny barlamak üçin köp wagt sarp etmegiň zerurlygy ýok.

  Barlag we kalibrleme

  Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz

  Siziň hyýalyňyzdan daşgary başarnygymyz.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Önümleriň kategoriýalary